ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 1 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-28
1 ລາງວັນ 9872
2 ລາງວັນ 5195
3 ລາງວັນ 1890
Starter ລາງວັນ 1843 | 6235 | 9104 | 5577 | 9598 | 3002 | 2115 | 9934 | 3962 | 9284
Consolation ລາງວັນ 2815 | 9314 | 6590 | 3910 | 3704 | 7887 | 5264 | 8694 | 8311 | 6502

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 2 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-27
1 ລາງວັນ 6498
2 ລາງວັນ 4048
3 ລາງວັນ 5632
Starter ລາງວັນ 2246 | 7144 | 8082 | 1233 | 3074 | 4503 | 3675 | 5779 | 3551 | 9104
Consolation ລາງວັນ 2245 | 4996 | 1283 | 7434 | 1883 | 6384 | 4107 | 9889 | 9251 | 6402

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 3 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-26
1 ລາງວັນ 3604
2 ລາງວັນ 4931
3 ລາງວັນ 6322
Starter ລາງວັນ 4003 | 8211 | 9711 | 1779 | 1061 | 6917 | 7194 | 8222 | 2502 | 8051
Consolation ລາງວັນ 3945 | 4353 | 1703 | 7846 | 6230 | 3806 | 2893 | 7195 | 8720 | 2882

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 4 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-25
1 ລາງວັນ 4962
2 ລາງວັນ 5893
3 ລາງວັນ 2963
Starter ລາງວັນ 4931 | 1463 | 6195 | 6341 | 8408 | 7405 | 4041 | 1333 | 7118 | 1063
Consolation ລາງວັນ 7046 | 9111 | 6778 | 8742 | 9898 | 4936 | 1686 | 3804 | 6116 | 1347

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 5 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-24
1 ລາງວັນ 5143
2 ລາງວັນ 2916
3 ລາງວັນ 8897
Starter ລາງວັນ 2754 | 3049 | 1953 | 7261 | 7401 | 3344 | 8746 | 8769 | 1733 | 9921
Consolation ລາງວັນ 8216 | 9852 | 1528 | 9214 | 2589 | 3967 | 9916 | 2418 | 4022 | 9637

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 6 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-23
1 ລາງວັນ 0612
2 ລາງວັນ 7967
3 ລາງວັນ 2689
Starter ລາງວັນ 3665 | 1768 | 9440 | 7880 | 7475 | 4123 | 7125 | 2206 | 3990 | 4833
Consolation ລາງວັນ 7779 | 2094 | 9039 | 8327 | 8019 | 1344 | 4722 | 5006 | 5497 | 6748

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 7 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-22
1 ລາງວັນ 3676
2 ລາງວັນ 7526
3 ລາງວັນ 9578
Starter ລາງວັນ 6326 | 3868 | 5077 | 7886 | 6520 | 1721 | 7185 | 4281 | 7756 | 1056
Consolation ລາງວັນ 9019 | 1849 | 1646 | 9631 | 3469 | 3649 | 1261 | 8579 | 2864 | 1237

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 8 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-21
1 ລາງວັນ 2906
2 ລາງວັນ 2021
3 ລາງວັນ 5785
Starter ລາງວັນ 4428 | 4278 | 3687 | 9993 | 4421 | 2733 | 9642 | 9380 | 1482 | 9885
Consolation ລາງວັນ 3163 | 6033 | 3800 | 3239 | 2845 | 5978 | 9160 | 9932 | 4274 | 4715

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 9 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-20
1 ລາງວັນ 0925
2 ລາງວັນ 4578
3 ລາງວັນ 1065
Starter ລາງວັນ 2576 | 4076 | 4878 | 7447 | 3770 | 9241 | 7662 | 2273 | 7968 | 9594
Consolation ລາງວັນ 2549 | 3130 | 7456 | 9947 | 7963 | 5420 | 5038 | 9924 | 4714 | 9951

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-19
1 ລາງວັນ 4774
2 ລາງວັນ 3017
3 ລາງວັນ 3666
Starter ລາງວັນ 2782 | 8947 | 5441 | 8889 | 2278 | 2704 | 9017 | 5381 | 8845 | 5438
Consolation ລາງວັນ 9609 | 2576 | 1629 | 5761 | 9987 | 2252 | 4247 | 6307 | 6515 | 8377

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-18
1 ລາງວັນ 3440
2 ລາງວັນ 6328
3 ລາງວັນ 6145
Starter ລາງວັນ 8331 | 6546 | 9318 | 8124 | 5610 | 1254 | 8917 | 2491 | 9912 | 3505
Consolation ລາງວັນ 6615 | 1554 | 9628 | 1899 | 2346 | 6372 | 4552 | 2338 | 5875 | 3815

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-17
1 ລາງວັນ 2984
2 ລາງວັນ 4032
3 ລາງວັນ 9498
Starter ລາງວັນ 1685 | 3097 | 2599 | 4570 | 4708 | 3956 | 8523 | 1549 | 6910 | 2483
Consolation ລາງວັນ 2834 | 6385 | 4499 | 2961 | 3272 | 3770 | 6734 | 7103 | 4941 | 2545

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-16
1 ລາງວັນ 9405
2 ລາງວັນ 6054
3 ລາງວັນ 7436
Starter ລາງວັນ 8726 | 2957 | 3851 | 8977 | 3551 | 6319 | 8184 | 1974 | 1729 | 3463
Consolation ລາງວັນ 3486 | 5843 | 1170 | 9092 | 2836 | 9546 | 7430 | 8451 | 6320 | 1518

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-15
1 ລາງວັນ 7366
2 ລາງວັນ 7001
3 ລາງວັນ 6785
Starter ລາງວັນ 3608 | 4011 | 7943 | 8300 | 5253 | 6502 | 6881 | 5122 | 3571 | 2761
Consolation ລາງວັນ 3335 | 5451 | 1393 | 1962 | 8540 | 3809 | 1043 | 6110 | 1868 | 2298

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-14
1 ລາງວັນ 8348
2 ລາງວັນ 9805
3 ລາງວັນ 3466
Starter ລາງວັນ 5056 | 7816 | 8752 | 5606 | 1548 | 8585 | 7206 | 1522 | 7157 | 1564
Consolation ລາງວັນ 8852 | 9366 | 2516 | 6096 | 5270 | 5219 | 9890 | 2636 | 2485 | 8771

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-13
1 ລາງວັນ 2159
2 ລາງວັນ 6297
3 ລາງວັນ 4032
Starter ລາງວັນ 4053 | 3119 | 2722 | 6769 | 1390 | 8398 | 1508 | 1222 | 1238 | 9477
Consolation ລາງວັນ 3362 | 2140 | 2150 | 8115 | 9923 | 7717 | 7072 | 5285 | 7001 | 9173

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-12
1 ລາງວັນ 7537
2 ລາງວັນ 6356
3 ລາງວັນ 8896
Starter ລາງວັນ 6128 | 1523 | 2396 | 6955 | 9939 | 8628 | 6370 | 3131 | 3466 | 5820
Consolation ລາງວັນ 9285 | 8303 | 7543 | 9841 | 3551 | 2492 | 2634 | 5061 | 4536 | 6015

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-11
1 ລາງວັນ 3504
2 ລາງວັນ 4780
3 ລາງວັນ 9627
Starter ລາງວັນ 6726 | 5973 | 9394 | 1655 | 2711 | 3318 | 5138 | 5018 | 1938 | 2287
Consolation ລາງວັນ 7916 | 2065 | 8998 | 1492 | 4997 | 9239 | 7040 | 9128 | 4784 | 9990

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-10
1 ລາງວັນ 2396
2 ລາງວັນ 7847
3 ລາງວັນ 6881
Starter ລາງວັນ 7364 | 9994 | 7932 | 2931 | 3651 | 9305 | 3070 | 7777 | 4363 | 3914
Consolation ລາງວັນ 9629 | 4290 | 7824 | 6382 | 5943 | 3322 | 4108 | 5571 | 1391 | 3109

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-09
1 ລາງວັນ 8016
2 ລາງວັນ 1870
3 ລາງວັນ 5789
Starter ລາງວັນ 4085 | 8148 | 7822 | 2546 | 5159 | 6312 | 3122 | 1202 | 5535 | 5598
Consolation ລາງວັນ 6666 | 7336 | 7767 | 1136 | 8075 | 5626 | 3057 | 5673 | 6296 | 3280

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-08
1 ລາງວັນ 1359
2 ລາງວັນ 8840
3 ລາງວັນ 8511
Starter ລາງວັນ 1918 | 4313 | 7913 | 2195 | 8945 | 2479 | 3812 | 3025 | 3319 | 7405
Consolation ລາງວັນ 1244 | 3792 | 5902 | 7094 | 6926 | 8470 | 2936 | 3393 | 4357 | 2109

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-07
1 ລາງວັນ 4532
2 ລາງວັນ 5916
3 ລາງວັນ 6586
Starter ລາງວັນ 9157 | 5554 | 7106 | 9771 | 8394 | 3596 | 7985 | 3477 | 7451 | 2347
Consolation ລາງວັນ 5945 | 7040 | 2574 | 2696 | 6038 | 2195 | 9861 | 7231 | 1181 | 7156

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-06
1 ລາງວັນ 8198
2 ລາງວັນ 2003
3 ລາງວັນ 8276
Starter ລາງວັນ 6228 | 5631 | 3388 | 9192 | 6335 | 4510 | 5309 | 2103 | 4103 | 7522
Consolation ລາງວັນ 1862 | 7554 | 4338 | 2126 | 4003 | 6773 | 1425 | 5180 | 9678 | 3025

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-05
1 ລາງວັນ 0251
2 ລາງວັນ 1779
3 ລາງວັນ 7698
Starter ລາງວັນ 2719 | 6623 | 6829 | 5053 | 3593 | 1930 | 4397 | 1100 | 5677 | 4972
Consolation ລາງວັນ 1885 | 9742 | 9550 | 7269 | 4196 | 6642 | 8622 | 2482 | 8410 | 1347

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-04
1 ລາງວັນ 4762
2 ລາງວັນ 9988
3 ລາງວັນ 9453
Starter ລາງວັນ 8221 | 1350 | 1608 | 9069 | 1532 | 8984 | 1762 | 5336 | 9640 | 1603
Consolation ລາງວັນ 1233 | 4773 | 1232 | 4457 | 2204 | 8546 | 1746 | 3572 | 9080 | 5889

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-03
1 ລາງວັນ 1967
2 ລາງວັນ 8602
3 ລາງວັນ 7652
Starter ລາງວັນ 8267 | 5655 | 3787 | 8317 | 6225 | 4443 | 6175 | 5375 | 5393 | 8032
Consolation ລາງວັນ 8372 | 9241 | 5285 | 8710 | 6164 | 1581 | 8128 | 1566 | 3072 | 3286

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-02
1 ລາງວັນ 3041
2 ລາງວັນ 3146
3 ລາງວັນ 7073
Starter ລາງວັນ 8382 | 8521 | 8822 | 2896 | 4394 | 4137 | 1256 | 4487 | 3249 | 6113
Consolation ລາງວັນ 5808 | 4661 | 1873 | 3453 | 8748 | 1307 | 4747 | 3177 | 1038 | 6619

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-01-01
1 ລາງວັນ 9329
2 ລາງວັນ 4049
3 ລາງວັນ 8681
Starter ລາງວັນ 1170 | 8520 | 6908 | 5486 | 7356 | 9165 | 4063 | 6571 | 4131 | 6496
Consolation ລາງວັນ 4658 | 6924 | 4741 | 1767 | 6695 | 9358 | 9117 | 3347 | 6956 | 9862

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-31
1 ລາງວັນ 8351
2 ລາງວັນ 8885
3 ລາງວັນ 5955
Starter ລາງວັນ 9847 | 9862 | 6779 | 2880 | 2623 | 4574 | 6458 | 2471 | 7597 | 5896
Consolation ລາງວັນ 7903 | 7562 | 9388 | 5249 | 3335 | 7552 | 6690 | 8453 | 4324 | 4224

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-30
1 ລາງວັນ 3705
2 ລາງວັນ 8005
3 ລາງວັນ 2941
Starter ລາງວັນ 6344 | 3042 | 1905 | 8590 | 2438 | 2774 | 9451 | 4120 | 4462 | 7894
Consolation ລາງວັນ 7807 | 1145 | 8261 | 4264 | 2477 | 2643 | 5326 | 2160 | 6713 | 8818

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ