ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 1 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-28
1 ລາງວັນ 1598
2 ລາງວັນ 9357
3 ລາງວັນ 4732
Starter ລາງວັນ 3505 | 3877 | 4201 | 6152 | 4298 | 1862 | 4657 | 7640 | 9806 | 6269
Consolation ລາງວັນ 9415 | 5577 | 9346 | 5620 | 5111 | 7899 | 2968 | 7368 | 5610 | 6257

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 2 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-27
1 ລາງວັນ 7083
2 ລາງວັນ 7624
3 ລາງວັນ 2933
Starter ລາງວັນ 4347 | 8711 | 4633 | 6959 | 1040 | 9897 | 1320 | 5909 | 2775 | 5132
Consolation ລາງວັນ 2041 | 2643 | 1157 | 2350 | 3587 | 3607 | 7014 | 1669 | 6142 | 4519

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 3 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-26
1 ລາງວັນ 6337
2 ລາງວັນ 5290
3 ລາງວັນ 9037
Starter ລາງວັນ 5706 | 2361 | 1175 | 1350 | 7438 | 7227 | 7488 | 8347 | 6530 | 9687
Consolation ລາງວັນ 8516 | 1279 | 9900 | 6947 | 5403 | 8332 | 9397 | 6459 | 4630 | 9574

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 4 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-25
1 ລາງວັນ 2043
2 ລາງວັນ 3190
3 ລາງວັນ 9003
Starter ລາງວັນ 4789 | 5214 | 2512 | 6937 | 5188 | 7129 | 5857 | 4532 | 5485 | 1587
Consolation ລາງວັນ 8259 | 8658 | 2666 | 3545 | 5071 | 2674 | 7028 | 9239 | 2601 | 7838

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 5 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-24
1 ລາງວັນ 7421
2 ລາງວັນ 6430
3 ລາງວັນ 6788
Starter ລາງວັນ 3101 | 4168 | 7705 | 8113 | 2450 | 1205 | 3473 | 2470 | 1430 | 2970
Consolation ລາງວັນ 8766 | 1274 | 6429 | 1422 | 3642 | 1540 | 5686 | 7551 | 7357 | 5106

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 6 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-23
1 ລາງວັນ 2854
2 ລາງວັນ 7004
3 ລາງວັນ 3585
Starter ລາງວັນ 3441 | 5630 | 4916 | 4135 | 1437 | 5907 | 6476 | 9836 | 8635 | 2756
Consolation ລາງວັນ 8906 | 3020 | 8435 | 8938 | 1933 | 9840 | 8941 | 7204 | 9881 | 6788

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 7 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-22
1 ລາງວັນ 1972
2 ລາງວັນ 6415
3 ລາງວັນ 6776
Starter ລາງວັນ 1071 | 6198 | 9207 | 2352 | 3069 | 2867 | 7762 | 7075 | 2611 | 4971
Consolation ລາງວັນ 6350 | 8795 | 2370 | 6359 | 5334 | 4764 | 5700 | 1888 | 3696 | 6644

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 8 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-21
1 ລາງວັນ 0475
2 ລາງວັນ 1981
3 ລາງວັນ 9738
Starter ລາງວັນ 2921 | 6960 | 3268 | 9014 | 5770 | 6077 | 9209 | 6285 | 5959 | 2336
Consolation ລາງວັນ 6266 | 9394 | 4004 | 1594 | 8650 | 4301 | 2512 | 7036 | 2814 | 7462

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 9 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-20
1 ລາງວັນ 5942
2 ລາງວັນ 8294
3 ລາງວັນ 9169
Starter ລາງວັນ 9326 | 7685 | 3255 | 7016 | 4395 | 6891 | 6198 | 5455 | 4524 | 5474
Consolation ລາງວັນ 2691 | 9851 | 4029 | 3765 | 9016 | 2199 | 8539 | 4049 | 7107 | 2106

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-19
1 ລາງວັນ 4833
2 ລາງວັນ 1061
3 ລາງວັນ 3092
Starter ລາງວັນ 8513 | 3336 | 6313 | 6345 | 5183 | 8183 | 4682 | 5903 | 3539 | 7929
Consolation ລາງວັນ 2739 | 9320 | 9866 | 4453 | 9740 | 2019 | 7900 | 7612 | 9577 | 1154

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-18
1 ລາງວັນ 1308
2 ລາງວັນ 2745
3 ລາງວັນ 6560
Starter ລາງວັນ 5477 | 9863 | 6505 | 7094 | 8738 | 9829 | 3809 | 5186 | 1964 | 3845
Consolation ລາງວັນ 4664 | 6428 | 3305 | 2486 | 3225 | 3625 | 3769 | 7768 | 4004 | 7469

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-17
1 ລາງວັນ 9395
2 ລາງວັນ 4103
3 ລາງວັນ 3872
Starter ລາງວັນ 6558 | 5055 | 4713 | 7410 | 6020 | 4186 | 6929 | 5333 | 1370 | 7883
Consolation ລາງວັນ 7739 | 1497 | 1187 | 7288 | 6401 | 7536 | 3003 | 4498 | 9465 | 7224

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-16
1 ລາງວັນ 2751
2 ລາງວັນ 7688
3 ລາງວັນ 9524
Starter ລາງວັນ 9514 | 9814 | 7898 | 8489 | 8097 | 9813 | 8705 | 1708 | 3095 | 2005
Consolation ລາງວັນ 9985 | 5993 | 3471 | 3370 | 9001 | 5872 | 3562 | 6579 | 6909 | 9836

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-15
1 ລາງວັນ 6836
2 ລາງວັນ 1392
3 ລາງວັນ 7897
Starter ລາງວັນ 3463 | 2362 | 4943 | 6076 | 8360 | 9958 | 6291 | 4457 | 1190 | 5487
Consolation ລາງວັນ 6770 | 6951 | 3905 | 4492 | 4951 | 4869 | 6139 | 8713 | 9341 | 9577

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-14
1 ລາງວັນ 0258
2 ລາງວັນ 4746
3 ລາງວັນ 8918
Starter ລາງວັນ 3764 | 5822 | 9379 | 4196 | 8045 | 5367 | 1139 | 6102 | 2944 | 5240
Consolation ລາງວັນ 4060 | 7779 | 4504 | 7909 | 3036 | 9272 | 1915 | 6045 | 1798 | 9813

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-13
1 ລາງວັນ 2261
2 ລາງວັນ 8569
3 ລາງວັນ 7142
Starter ລາງວັນ 8949 | 2017 | 2636 | 8796 | 9545 | 5918 | 3320 | 4663 | 6107 | 3175
Consolation ລາງວັນ 1269 | 6206 | 7512 | 3474 | 6928 | 8897 | 7618 | 7703 | 4297 | 6819

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-12
1 ລາງວັນ 3067
2 ລາງວັນ 5119
3 ລາງວັນ 4580
Starter ລາງວັນ 5447 | 7599 | 2799 | 8806 | 9019 | 5046 | 3693 | 2896 | 8673 | 9198
Consolation ລາງວັນ 9499 | 5967 | 8542 | 6397 | 5639 | 1615 | 6607 | 2325 | 8925 | 3250

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-11
1 ລາງວັນ 7947
2 ລາງວັນ 5204
3 ລາງວັນ 3159
Starter ລາງວັນ 5591 | 6325 | 3257 | 9965 | 5251 | 6253 | 5918 | 3989 | 5847 | 3255
Consolation ລາງວັນ 7573 | 6810 | 5981 | 9652 | 7356 | 2936 | 7579 | 6700 | 9699 | 4689

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-10
1 ລາງວັນ 6045
2 ລາງວັນ 7626
3 ລາງວັນ 7022
Starter ລາງວັນ 4705 | 6413 | 7716 | 3402 | 9021 | 6073 | 3650 | 7685 | 7960 | 8642
Consolation ລາງວັນ 2202 | 1236 | 7763 | 5756 | 2087 | 4294 | 2154 | 5458 | 5402 | 5688

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-09
1 ລາງວັນ 1928
2 ລາງວັນ 6419
3 ລາງວັນ 1753
Starter ລາງວັນ 8561 | 3907 | 2785 | 1812 | 5896 | 1780 | 2978 | 4439 | 7597 | 9213
Consolation ລາງວັນ 9173 | 4534 | 1668 | 6756 | 3898 | 3902 | 2839 | 3894 | 5509 | 8107

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-08
1 ລາງວັນ 8410
2 ລາງວັນ 1648
3 ລາງວັນ 5173
Starter ລາງວັນ 9643 | 7581 | 3285 | 4179 | 9145 | 6014 | 2948 | 5094 | 1387 | 1176
Consolation ລາງວັນ 1395 | 8402 | 7906 | 8912 | 3028 | 2645 | 8413 | 3425 | 8617 | 8831

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-07
1 ລາງວັນ 4112
2 ລາງວັນ 4785
3 ລາງວັນ 3418
Starter ລາງວັນ 7580 | 3541 | 7712 | 9956 | 9111 | 6379 | 3610 | 5919 | 2143 | 6024
Consolation ລາງວັນ 9599 | 1659 | 8095 | 5850 | 9482 | 4422 | 9862 | 4570 | 6116 | 9211

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-06
1 ລາງວັນ 8917
2 ລາງວັນ 6683
3 ລາງວັນ 4443
Starter ລາງວັນ 6640 | 2375 | 8349 | 1223 | 9943 | 9229 | 1489 | 5694 | 1694 | 1025
Consolation ລາງວັນ 9652 | 3137 | 3664 | 6188 | 3137 | 3946 | 1509 | 6051 | 2705 | 1558

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-05
1 ລາງວັນ 9650
2 ລາງວັນ 1732
3 ລາງວັນ 7200
Starter ລາງວັນ 6064 | 7416 | 5588 | 9016 | 2369 | 5688 | 4508 | 5612 | 7521 | 6981
Consolation ລາງວັນ 9730 | 5118 | 8441 | 7560 | 7779 | 2388 | 4228 | 6773 | 8802 | 6026

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-04
1 ລາງວັນ 2837
2 ລາງວັນ 6515
3 ລາງວັນ 9306
Starter ລາງວັນ 4868 | 5430 | 1858 | 6145 | 1789 | 5296 | 3440 | 5745 | 9782 | 3087
Consolation ລາງວັນ 4404 | 1818 | 6972 | 9311 | 5012 | 9829 | 5851 | 9457 | 5112 | 3736

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-03
1 ລາງວັນ 0162
2 ລາງວັນ 9674
3 ລາງວັນ 3685
Starter ລາງວັນ 8078 | 7569 | 1339 | 9474 | 9090 | 9382 | 7840 | 6687 | 1654 | 3781
Consolation ລາງວັນ 3784 | 1575 | 8544 | 8589 | 2107 | 8180 | 1100 | 6934 | 3105 | 8611

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-02
1 ລາງວັນ 2914
2 ລາງວັນ 4603
3 ລາງວັນ 7485
Starter ລາງວັນ 4704 | 5829 | 2193 | 2982 | 2599 | 8764 | 7504 | 5503 | 5893 | 2241
Consolation ລາງວັນ 3708 | 4535 | 6811 | 1015 | 9657 | 2435 | 2011 | 7605 | 9654 | 1905

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-02-01
1 ລາງວັນ 9038
2 ລາງວັນ 6211
3 ລາງວັນ 5695
Starter ລາງວັນ 9967 | 1140 | 3449 | 2076 | 9775 | 9176 | 5925 | 4212 | 7179 | 9731
Consolation ລາງວັນ 6982 | 6555 | 5656 | 1721 | 2212 | 9710 | 1564 | 1307 | 1474 | 9039

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-31
1 ລາງວັນ 7361
2 ລາງວັນ 4702
3 ລາງວັນ 1764
Starter ລາງວັນ 4424 | 7070 | 1897 | 9093 | 3262 | 1383 | 2367 | 3585 | 9497 | 4932
Consolation ລາງວັນ 7284 | 2470 | 5697 | 1790 | 8033 | 4102 | 6982 | 8795 | 2430 | 4258

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-30
1 ລາງວັນ 0234
2 ລາງວັນ 7604
3 ລາງວັນ 9441
Starter ລາງວັນ 4836 | 4858 | 4327 | 5012 | 3668 | 1360 | 4036 | 9952 | 4879 | 1803
Consolation ລາງວັນ 7215 | 6124 | 2442 | 4606 | 1270 | 1893 | 3349 | 2612 | 3963 | 3545

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ