ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 1 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-17
1 ລາງວັນ 8563
2 ລາງວັນ 8388
3 ລາງວັນ 1329
Starter ລາງວັນ 8931 | 7909 | 6766 | 8286 | 9735 | 9363 | 2965 | 5738 | 5641 | 9426
Consolation ລາງວັນ 9584 | 8907 | 1483 | 6699 | 8146 | 6376 | 6164 | 2043 | 2035 | 6146

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 2 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-16
1 ລາງວັນ 4029
2 ລາງວັນ 9212
3 ລາງວັນ 2108
Starter ລາງວັນ 9942 | 3718 | 8073 | 3846 | 8485 | 3090 | 2385 | 5090 | 6261 | 1101
Consolation ລາງວັນ 1907 | 8586 | 2836 | 8271 | 8367 | 4976 | 5878 | 7782 | 4558 | 9857

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 3 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-15
1 ລາງວັນ 1250
2 ລາງວັນ 3963
3 ລາງວັນ 2244
Starter ລາງວັນ 5151 | 4240 | 6629 | 7429 | 7457 | 9406 | 9083 | 8067 | 2274 | 6575
Consolation ລາງວັນ 2917 | 7049 | 1515 | 6628 | 8997 | 7423 | 4133 | 7900 | 2357 | 5701

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 4 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-14
1 ລາງວັນ 9145
2 ລາງວັນ 3747
3 ລາງວັນ 5431
Starter ລາງວັນ 8352 | 8590 | 7108 | 3091 | 1541 | 3987 | 8778 | 4860 | 2847 | 9003
Consolation ລາງວັນ 1843 | 9257 | 3204 | 2811 | 4980 | 1806 | 7801 | 1523 | 6416 | 8846

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 5 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-13
1 ລາງວັນ 9487
2 ລາງວັນ 3412
3 ລາງວັນ 1728
Starter ລາງວັນ 5525 | 9154 | 5372 | 7399 | 1714 | 6309 | 4895 | 9812 | 2884 | 2913
Consolation ລາງວັນ 3569 | 9090 | 5250 | 5273 | 8513 | 3326 | 9033 | 3789 | 9564 | 4668

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 6 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-12
1 ລາງວັນ 7692
2 ລາງວັນ 6533
3 ລາງວັນ 2601
Starter ລາງວັນ 7948 | 8412 | 2137 | 4916 | 1376 | 6972 | 8409 | 4510 | 3631 | 7661
Consolation ລາງວັນ 6589 | 7766 | 7458 | 3393 | 5701 | 4611 | 7737 | 3914 | 9243 | 3460

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 7 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-11
1 ລາງວັນ 2447
2 ລາງວັນ 6439
3 ລາງວັນ 7601
Starter ລາງວັນ 4339 | 2674 | 6036 | 5989 | 7097 | 3816 | 7538 | 5721 | 9672 | 4956
Consolation ລາງວັນ 1973 | 5573 | 5559 | 4118 | 2425 | 5274 | 2857 | 6424 | 5093 | 1624

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 8 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-10
1 ລາງວັນ 3841
2 ລາງວັນ 5528
3 ລາງວັນ 3347
Starter ລາງວັນ 8901 | 3234 | 8557 | 9522 | 3388 | 8807 | 3216 | 6617 | 3950 | 1867
Consolation ລາງວັນ 5601 | 3227 | 7879 | 1403 | 7185 | 9764 | 8005 | 4308 | 3171 | 5981

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 9 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-09
1 ລາງວັນ 1796
2 ລາງວັນ 1625
3 ລາງວັນ 5337
Starter ລາງວັນ 5488 | 8606 | 5427 | 8473 | 7083 | 5515 | 4490 | 3515 | 7945 | 7480
Consolation ລາງວັນ 5877 | 5062 | 5540 | 3023 | 2693 | 6723 | 5490 | 4904 | 9654 | 5018

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-08
1 ລາງວັນ 5421
2 ລາງວັນ 2398
3 ລາງວັນ 9667
Starter ລາງວັນ 9628 | 3825 | 2454 | 8394 | 5396 | 9493 | 5964 | 8752 | 4770 | 9582
Consolation ລາງວັນ 8508 | 8108 | 5953 | 5266 | 2951 | 8981 | 6127 | 4299 | 7790 | 5817

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-07
1 ລາງວັນ 4657
2 ລາງວັນ 6241
3 ລາງວັນ 4917
Starter ລາງວັນ 6685 | 6304 | 5969 | 7335 | 2115 | 6628 | 5752 | 5123 | 1949 | 8301
Consolation ລາງວັນ 1764 | 8430 | 2292 | 7179 | 5608 | 5049 | 6571 | 8816 | 5332 | 6668

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-06
1 ລາງວັນ 5269
2 ລາງວັນ 6112
3 ລາງວັນ 7072
Starter ລາງວັນ 9865 | 7734 | 3139 | 3718 | 1641 | 1084 | 8955 | 6134 | 8871 | 7237
Consolation ລາງວັນ 6948 | 6345 | 1484 | 6537 | 4456 | 8539 | 4049 | 1111 | 3336 | 7334

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-05
1 ລາງວັນ 8630
2 ລາງວັນ 1049
3 ລາງວັນ 3798
Starter ລາງວັນ 3048 | 3860 | 9587 | 7768 | 9171 | 4305 | 1113 | 7810 | 3287 | 3254
Consolation ລາງວັນ 2134 | 3072 | 6329 | 1493 | 3451 | 8178 | 1226 | 7520 | 2628 | 7533

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-04
1 ລາງວັນ 3762
2 ລາງວັນ 8207
3 ລາງວັນ 6719
Starter ລາງວັນ 3005 | 3394 | 6810 | 7656 | 3587 | 5080 | 9369 | 9587 | 7447 | 1411
Consolation ລາງວັນ 5971 | 5491 | 9157 | 3899 | 5361 | 3786 | 8287 | 8309 | 8557 | 5861

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-03
1 ລາງວັນ 4923
2 ລາງວັນ 9355
3 ລາງວັນ 1349
Starter ລາງວັນ 5811 | 5743 | 7813 | 5117 | 7254 | 3118 | 2523 | 6335 | 8813 | 3616
Consolation ລາງວັນ 3975 | 7720 | 7694 | 8872 | 9321 | 4752 | 6548 | 1182 | 7157 | 6768

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-02
1 ລາງວັນ 7110
2 ລາງວັນ 1754
3 ລາງວັນ 2219
Starter ລາງວັນ 9664 | 5687 | 9768 | 1246 | 7432 | 3329 | 8412 | 5468 | 8249 | 3404
Consolation ລາງວັນ 4025 | 4485 | 5709 | 8495 | 1819 | 2950 | 3946 | 3540 | 7395 | 7028

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-01
1 ລາງວັນ 9451
2 ລາງວັນ 5471
3 ລາງວັນ 2916
Starter ລາງວັນ 1838 | 7231 | 7343 | 6037 | 9635 | 4175 | 3847 | 9668 | 7478 | 4135
Consolation ລາງວັນ 5050 | 1569 | 9618 | 4868 | 2591 | 8999 | 4061 | 5173 | 3608 | 6125

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-30
1 ລາງວັນ 2679
2 ລາງວັນ 2201
3 ລາງວັນ 9787
Starter ລາງວັນ 8508 | 9823 | 2649 | 6314 | 7249 | 5516 | 3274 | 7958 | 3380 | 5424
Consolation ລາງວັນ 6742 | 9785 | 4794 | 7948 | 3379 | 7682 | 5119 | 7109 | 3214 | 4533

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-29
1 ລາງວັນ 8309
2 ລາງວັນ 4512
3 ລາງວັນ 6007
Starter ລາງວັນ 7234 | 7629 | 7634 | 8177 | 2537 | 7468 | 6841 | 3708 | 5808 | 7328
Consolation ລາງວັນ 3221 | 9453 | 7451 | 2293 | 7435 | 3472 | 3846 | 9790 | 3821 | 5180

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-28
1 ລາງວັນ 2061
2 ລາງວັນ 9452
3 ລາງວັນ 3417
Starter ລາງວັນ 5888 | 3108 | 5508 | 2192 | 1479 | 7275 | 9977 | 6195 | 5220 | 7072
Consolation ລາງວັນ 2788 | 6161 | 7487 | 6838 | 1933 | 5892 | 4370 | 1615 | 4965 | 6789

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-27
1 ລາງວັນ 8513
2 ລາງວັນ 1918
3 ລາງວັນ 9359
Starter ລາງວັນ 1070 | 2304 | 6302 | 6594 | 4286 | 6303 | 8015 | 5755 | 6432 | 6012
Consolation ລາງວັນ 9239 | 6785 | 6662 | 1300 | 3409 | 2330 | 2669 | 8095 | 3668 | 3256

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-26
1 ລາງວັນ 2507
2 ລາງວັນ 5712
3 ລາງວັນ 2127
Starter ລາງວັນ 2487 | 8470 | 2336 | 9926 | 6318 | 7748 | 9700 | 1195 | 2647 | 1330
Consolation ລາງວັນ 5137 | 8921 | 5275 | 5553 | 1705 | 1586 | 2658 | 9620 | 4125 | 2831

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-25
1 ລາງວັນ 7663
2 ລາງວັນ 5547
3 ລາງວັນ 9091
Starter ລາງວັນ 6455 | 1016 | 1459 | 8012 | 2768 | 7479 | 4162 | 8739 | 4934 | 8878
Consolation ລາງວັນ 5149 | 3275 | 3238 | 5489 | 4372 | 4534 | 6207 | 4003 | 2319 | 9298

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-24
1 ລາງວັນ 4781
2 ລາງວັນ 7009
3 ລາງວັນ 5111
Starter ລາງວັນ 3596 | 7536 | 7319 | 3713 | 5174 | 6549 | 3371 | 4834 | 1008 | 8021
Consolation ລາງວັນ 6536 | 8150 | 3305 | 3964 | 9385 | 6694 | 3127 | 3132 | 8156 | 5222

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-23
1 ລາງວັນ 5932
2 ລາງວັນ 9499
3 ລາງວັນ 8155
Starter ລາງວັນ 6509 | 5889 | 8379 | 3184 | 7368 | 5089 | 9897 | 7811 | 5702 | 7076
Consolation ລາງວັນ 5844 | 3160 | 1096 | 4444 | 7851 | 9312 | 2809 | 6552 | 9488 | 5270

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-22
1 ລາງວັນ 5017
2 ລາງວັນ 7162
3 ລາງວັນ 5555
Starter ລາງວັນ 6317 | 6970 | 5192 | 9735 | 1223 | 8965 | 9038 | 8073 | 5834 | 2787
Consolation ລາງວັນ 4228 | 8216 | 6391 | 8752 | 6624 | 9957 | 9306 | 9543 | 3762 | 3710

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-21
1 ລາງວັນ 3496
2 ລາງວັນ 2438
3 ລາງວັນ 6207
Starter ລາງວັນ 8025 | 3322 | 8528 | 5832 | 2248 | 9913 | 5433 | 7519 | 7490 | 1953
Consolation ລາງວັນ 4766 | 9307 | 9953 | 6773 | 8090 | 4158 | 5242 | 1389 | 8774 | 4094

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-20
1 ລາງວັນ 8265
2 ລາງວັນ 7343
3 ລາງວັນ 5160
Starter ລາງວັນ 4937 | 5879 | 6149 | 3141 | 6006 | 1202 | 5708 | 3508 | 7206 | 4992
Consolation ລາງວັນ 3202 | 9440 | 8126 | 2039 | 1943 | 3278 | 2301 | 1800 | 7037 | 5253

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-19
1 ລາງວັນ 2146
2 ລາງວັນ 5093
3 ລາງວັນ 3199
Starter ລາງວັນ 8219 | 5358 | 1074 | 5958 | 8928 | 4364 | 7370 | 6007 | 6180 | 7337
Consolation ລາງວັນ 9413 | 9299 | 9892 | 6807 | 9208 | 9743 | 1755 | 8204 | 8471 | 1059

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-18
1 ລາງວັນ 4891
2 ລາງວັນ 8707
3 ລາງວັນ 3278
Starter ລາງວັນ 8720 | 6638 | 5406 | 8550 | 9545 | 9540 | 4048 | 8510 | 1565 | 4231
Consolation ລາງວັນ 2290 | 6018 | 7446 | 1333 | 5367 | 2814 | 7824 | 9740 | 2440 | 5679

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ