ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 1 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-08-09
1 ລາງວັນ 7528
2 ລາງວັນ 6099
3 ລາງວັນ 5965
Starter ລາງວັນ 6159 | 2619 | 1692 | 8578 | 6612 | 2981 | 3922 | 5179 | 9357 | 3586
Consolation ລາງວັນ 9459 | 2655 | 8880 | 6802 | 8738 | 6648 | 8640 | 2773 | 8806 | 4288

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 2 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-08-08
1 ລາງວັນ 5274
2 ລາງວັນ 9304
3 ລາງວັນ 5684
Starter ລາງວັນ 7264 | 4398 | 2551 | 6582 | 7803 | 5232 | 3236 | 9245 | 9233 | 9128
Consolation ລາງວັນ 9877 | 3338 | 3084 | 8799 | 1534 | 4377 | 5956 | 3360 | 9259 | 5467

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 3 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-08-07
1 ລາງວັນ 5426
2 ລາງວັນ 5252
3 ລາງວັນ 6500
Starter ລາງວັນ 6811 | 5391 | 2393 | 3091 | 6637 | 3401 | 1421 | 4059 | 6115 | 7038
Consolation ລາງວັນ 1251 | 7120 | 9887 | 1114 | 3613 | 6111 | 8457 | 6144 | 8077 | 2987

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 4 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-08-06
1 ລາງວັນ 6345
2 ລາງວັນ 3029
3 ລາງວັນ 5141
Starter ລາງວັນ 5250 | 2033 | 7671 | 8957 | 2797 | 5929 | 2262 | 6322 | 1312 | 2171
Consolation ລາງວັນ 2742 | 9348 | 6067 | 5214 | 8302 | 7284 | 4169 | 5948 | 7394 | 5478

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 5 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-08-05
1 ລາງວັນ 8113
2 ລາງວັນ 6582
3 ລາງວັນ 2805
Starter ລາງວັນ 8377 | 3392 | 4933 | 5267 | 6044 | 3696 | 2410 | 9779 | 3055 | 7457
Consolation ລາງວັນ 1482 | 8940 | 2445 | 2032 | 2199 | 9927 | 1496 | 4179 | 8220 | 5819

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 6 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-08-04
1 ລາງວັນ 2692
2 ລາງວັນ 3812
3 ລາງວັນ 8360
Starter ລາງວັນ 4679 | 6219 | 8865 | 9173 | 6918 | 7235 | 2884 | 9528 | 4468 | 7838
Consolation ລາງວັນ 1015 | 9586 | 1853 | 8131 | 4700 | 9196 | 8264 | 8312 | 3211 | 9487

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 7 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-08-03
1 ລາງວັນ 7469
2 ລາງວັນ 8192
3 ລາງວັນ 1314
Starter ລາງວັນ 8805 | 1362 | 9697 | 9652 | 9363 | 8053 | 9057 | 8497 | 1245 | 6194
Consolation ລາງວັນ 7774 | 3706 | 6049 | 1213 | 8558 | 7595 | 3019 | 2471 | 6616 | 7742

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 8 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-08-02
1 ລາງວັນ 0161
2 ລາງວັນ 8105
3 ລາງວັນ 5718
Starter ລາງວັນ 2441 | 9732 | 2865 | 3348 | 4683 | 5550 | 4336 | 8460 | 3649 | 6497
Consolation ລາງວັນ 9197 | 4443 | 3474 | 1763 | 2773 | 5559 | 9383 | 4139 | 8960 | 9885

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 9 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-08-01
1 ລາງວັນ 4678
2 ລາງວັນ 6302
3 ລາງວັນ 4736
Starter ລາງວັນ 2021 | 9263 | 6231 | 1771 | 3345 | 4681 | 8515 | 4985 | 1225 | 5710
Consolation ລາງວັນ 6597 | 1635 | 9290 | 2791 | 1141 | 3406 | 7111 | 6016 | 7580 | 6526

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-31
1 ລາງວັນ 8022
2 ລາງວັນ 9828
3 ລາງວັນ 5791
Starter ລາງວັນ 9072 | 6810 | 6197 | 6463 | 8668 | 8762 | 4665 | 1216 | 5986 | 3556
Consolation ລາງວັນ 2127 | 3311 | 1307 | 2962 | 6425 | 5608 | 3993 | 6299 | 1100 | 7937

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-30
1 ລາງວັນ 1489
2 ລາງວັນ 8090
3 ລາງວັນ 2511
Starter ລາງວັນ 4683 | 1386 | 8222 | 8455 | 4288 | 3063 | 8512 | 3456 | 5498 | 4422
Consolation ລາງວັນ 4033 | 9004 | 1687 | 6234 | 4576 | 1353 | 5713 | 3407 | 8817 | 9265

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-29
1 ລາງວັນ 6269
2 ລາງວັນ 6792
3 ລາງວັນ 3723
Starter ລາງວັນ 3108 | 9035 | 6641 | 8583 | 5430 | 1475 | 2332 | 8449 | 7579 | 8276
Consolation ລາງວັນ 8812 | 8869 | 4558 | 9242 | 9151 | 2355 | 2546 | 8619 | 7506 | 5189

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-28
1 ລາງວັນ 1506
2 ລາງວັນ 5576
3 ລາງວັນ 3185
Starter ລາງວັນ 8969 | 7739 | 3239 | 8446 | 1226 | 1421 | 1999 | 2148 | 6821 | 4104
Consolation ລາງວັນ 8762 | 5145 | 6632 | 1688 | 4416 | 3797 | 3184 | 5496 | 9754 | 2907

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-27
1 ລາງວັນ 4965
2 ລາງວັນ 1053
3 ລາງວັນ 2962
Starter ລາງວັນ 9010 | 9079 | 8391 | 2104 | 1142 | 1744 | 7382 | 6404 | 6405 | 2690
Consolation ລາງວັນ 7361 | 7920 | 6897 | 8616 | 2831 | 3003 | 2298 | 5228 | 9266 | 3288

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-26
1 ລາງວັນ 2167
2 ລາງວັນ 6866
3 ລາງວັນ 5516
Starter ລາງວັນ 2525 | 4216 | 9927 | 1691 | 9634 | 3681 | 8584 | 9002 | 7952 | 6947
Consolation ລາງວັນ 9336 | 9509 | 4033 | 8065 | 6853 | 5275 | 5809 | 4390 | 3995 | 4201

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-25
1 ລາງວັນ 3810
2 ລາງວັນ 5833
3 ລາງວັນ 2236
Starter ລາງວັນ 6784 | 9684 | 8159 | 2261 | 1487 | 6524 | 1199 | 8548 | 3330 | 3602
Consolation ລາງວັນ 7970 | 8947 | 9277 | 6199 | 5014 | 4507 | 3629 | 9974 | 3181 | 6199

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-24
1 ລາງວັນ 2274
2 ລາງວັນ 6992
3 ລາງວັນ 5482
Starter ລາງວັນ 2050 | 1441 | 9532 | 2238 | 1326 | 9546 | 2122 | 1558 | 5565 | 9418
Consolation ລາງວັນ 6700 | 1980 | 3195 | 4911 | 6475 | 1174 | 1763 | 6640 | 3354 | 6344

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-23
1 ລາງວັນ 3290
2 ລາງວັນ 8479
3 ລາງວັນ 3121
Starter ລາງວັນ 4051 | 3367 | 3135 | 2473 | 1411 | 4146 | 9453 | 9730 | 5664 | 7993
Consolation ລາງວັນ 8747 | 1498 | 8675 | 9898 | 6557 | 5989 | 7267 | 4745 | 7034 | 9056

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-22
1 ລາງວັນ 8467
2 ລາງວັນ 7028
3 ລາງວັນ 8442
Starter ລາງວັນ 9816 | 8998 | 5577 | 9279 | 7372 | 4329 | 3313 | 9177 | 6932 | 6988
Consolation ລາງວັນ 8869 | 4877 | 4703 | 1998 | 2364 | 3560 | 2910 | 9046 | 3957 | 5750

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-21
1 ລາງວັນ 1113
2 ລາງວັນ 8245
3 ລາງວັນ 3532
Starter ລາງວັນ 5449 | 7399 | 8570 | 9761 | 9970 | 8956 | 5277 | 2322 | 7328 | 1311
Consolation ລາງວັນ 8110 | 3706 | 1390 | 6008 | 9373 | 9214 | 6304 | 6034 | 7136 | 6287

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-20
1 ລາງວັນ 4426
2 ລາງວັນ 5280
3 ລາງວັນ 9660
Starter ລາງວັນ 5583 | 8038 | 6432 | 4676 | 8464 | 5669 | 6145 | 4508 | 9590 | 4134
Consolation ລາງວັນ 1516 | 8856 | 5918 | 1494 | 5189 | 3446 | 9943 | 5930 | 7942 | 4590

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-19
1 ລາງວັນ 9578
2 ລາງວັນ 8545
3 ລາງວັນ 9277
Starter ລາງວັນ 3620 | 6465 | 3704 | 3771 | 5642 | 8794 | 5013 | 7558 | 7168 | 8615
Consolation ລາງວັນ 3354 | 8787 | 2719 | 9966 | 7289 | 6620 | 5294 | 7576 | 4315 | 7429

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-18
1 ລາງວັນ 6757
2 ລາງວັນ 8921
3 ລາງວັນ 3367
Starter ລາງວັນ 1812 | 8139 | 1628 | 3000 | 7726 | 5401 | 1665 | 9356 | 3150 | 5365
Consolation ລາງວັນ 3495 | 5182 | 7691 | 2471 | 3697 | 6293 | 5175 | 6969 | 7404 | 3346

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-17
1 ລາງວັນ 0268
2 ລາງວັນ 7824
3 ລາງວັນ 2190
Starter ລາງວັນ 8994 | 7221 | 1498 | 6630 | 9750 | 1324 | 7368 | 8896 | 5183 | 1143
Consolation ລາງວັນ 1632 | 4692 | 5646 | 6133 | 4992 | 3605 | 8048 | 5346 | 8659 | 5485

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-16
1 ລາງວັນ 1252
2 ລາງວັນ 4931
3 ລາງວັນ 3004
Starter ລາງວັນ 1790 | 6237 | 3093 | 8369 | 8203 | 4717 | 4015 | 1860 | 7771 | 4571
Consolation ລາງວັນ 8186 | 2970 | 1029 | 2522 | 5425 | 8125 | 7850 | 6656 | 4332 | 4340

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-15
1 ລາງວັນ 3287
2 ລາງວັນ 9814
3 ລາງວັນ 1729
Starter ລາງວັນ 9575 | 8949 | 6466 | 5260 | 1628 | 9747 | 3983 | 2641 | 5127 | 5878
Consolation ລາງວັນ 9164 | 3470 | 4175 | 3913 | 9118 | 2488 | 4457 | 1082 | 7602 | 6612

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-14
1 ລາງວັນ 5576
2 ລາງວັນ 8039
3 ລາງວັນ 6749
Starter ລາງວັນ 1001 | 1331 | 3318 | 6274 | 3190 | 9138 | 8132 | 6090 | 8210 | 9918
Consolation ລາງວັນ 4479 | 3467 | 2941 | 2635 | 2298 | 8205 | 1835 | 1406 | 4781 | 2985

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-13
1 ລາງວັນ 8818
2 ລາງວັນ 2079
3 ລາງວັນ 4595
Starter ລາງວັນ 1853 | 4130 | 5789 | 3920 | 3462 | 7268 | 4985 | 9933 | 1064 | 7845
Consolation ລາງວັນ 4422 | 5938 | 1453 | 6463 | 2076 | 2494 | 3987 | 8543 | 8752 | 4654

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-12
1 ລາງວັນ 4378
2 ລາງວັນ 4124
3 ລາງວັນ 5431
Starter ລາງວັນ 9284 | 1319 | 2333 | 8289 | 7857 | 7283 | 8613 | 9386 | 6490 | 3481
Consolation ລາງວັນ 7663 | 7622 | 7998 | 3926 | 8965 | 6227 | 1545 | 3652 | 2318 | 5329

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-07-11
1 ລາງວັນ 0828
2 ລາງວັນ 3490
3 ລາງວັນ 3929
Starter ລາງວັນ 5079 | 4854 | 2751 | 1158 | 4898 | 5406 | 9737 | 8528 | 5076 | 7578
Consolation ລາງວັນ 9487 | 6729 | 9541 | 1354 | 3063 | 9425 | 1537 | 4072 | 8181 | 7066

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ