ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 1 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-26
1 ລາງວັນ 6487
2 ລາງວັນ 1218
3 ລາງວັນ 1617
Starter ລາງວັນ 6691 | 1392 | 4199 | 4596 | 5734 | 6605 | 8375 | 5382 | 5665 | 5939
Consolation ລາງວັນ 9836 | 5150 | 1962 | 5345 | 8138 | 8555 | 4932 | 7616 | 7772 | 2402

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 2 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-25
1 ລາງວັນ 1931
2 ລາງວັນ 4565
3 ລາງວັນ 4989
Starter ລາງວັນ 8033 | 2536 | 4291 | 9992 | 1768 | 3661 | 3246 | 2291 | 6661 | 1028
Consolation ລາງວັນ 2309 | 8856 | 6956 | 7165 | 3461 | 7111 | 7907 | 9220 | 8149 | 2689

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 3 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-24
1 ລາງວັນ 4852
2 ລາງວັນ 7935
3 ລາງວັນ 2283
Starter ລາງວັນ 5557 | 7062 | 1228 | 1911 | 7325 | 8689 | 7920 | 1393 | 4419 | 9129
Consolation ລາງວັນ 5769 | 6213 | 2477 | 6110 | 5665 | 7224 | 1594 | 9187 | 3820 | 3908

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 4 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-23
1 ລາງວັນ 4069
2 ລາງວັນ 5329
3 ລາງວັນ 6352
Starter ລາງວັນ 8585 | 8981 | 3681 | 8574 | 4362 | 7436 | 5110 | 4453 | 2149 | 6451
Consolation ລາງວັນ 1025 | 1005 | 6955 | 1045 | 3269 | 1470 | 9930 | 7451 | 8975 | 3043

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 5 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-22
1 ລາງວັນ 4069
2 ລາງວັນ 5329
3 ລາງວັນ 6352
Starter ລາງວັນ 8585 | 3681 | 4362 | 5110 | 2149 | 8981 | 8574 | 7436 | 4453 | 6451
Consolation ລາງວັນ 1025 | 6955 | 3269 | 9930 | 8975 | 1005 | 1045 | 1470 | 7451 | 3043

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 6 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-21
1 ລາງວັນ 7427
2 ລາງວັນ 4556
3 ລາງວັນ 6704
Starter ລາງວັນ 4504 | 1940 | 4938 | 8949 | 2406 | 7760 | 9807 | 2315 | 3737 | 9702
Consolation ລາງວັນ 1652 | 5318 | 5011 | 2383 | 9078 | 4148 | 3385 | 5166 | 8224 | 5254

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 7 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-20
1 ລາງວັນ 4913
2 ລາງວັນ 9295
3 ລາງວັນ 4245
Starter ລາງວັນ 5322 | 4834 | 8829 | 8610 | 9894 | 9842 | 8263 | 8228 | 4119 | 1554
Consolation ລາງວັນ 1030 | 5399 | 4549 | 2650 | 3270 | 6457 | 2663 | 9525 | 3271 | 9638

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 8 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-19
1 ລາງວັນ 0984
2 ລາງວັນ 6464
3 ລາງວັນ 5487
Starter ລາງວັນ 5696 | 7800 | 2011 | 6236 | 4333 | 1939 | 5721 | 4279 | 4955 | 9985
Consolation ລາງວັນ 8110 | 9674 | 9500 | 3990 | 9185 | 3133 | 8487 | 3626 | 8806 | 3213

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 9 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-18
1 ລາງວັນ 2157
2 ລາງວັນ 8380
3 ລາງວັນ 5039
Starter ລາງວັນ 2136 | 2953 | 9444 | 1641 | 3890 | 2970 | 6130 | 7001 | 3348 | 7213
Consolation ລາງວັນ 3645 | 8902 | 3793 | 6834 | 9989 | 3839 | 7733 | 9081 | 7436 | 9434

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-17
1 ລາງວັນ 4650
2 ລາງວັນ 6111
3 ລາງວັນ 6069
Starter ລາງວັນ 3001 | 5524 | 8879 | 5121 | 1219 | 2349 | 2208 | 4194 | 7209 | 1187
Consolation ລາງວັນ 1688 | 1229 | 6227 | 4309 | 6586 | 3217 | 7764 | 3082 | 5857 | 8599

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-16
1 ລາງວັນ 5934
2 ລາງວັນ 6403
3 ລາງວັນ 6009
Starter ລາງວັນ 5096 | 8349 | 1422 | 9167 | 9130 | 6957 | 4030 | 2516 | 8873 | 6548
Consolation ລາງວັນ 9411 | 3854 | 6082 | 6138 | 2215 | 8111 | 1535 | 8626 | 9788 | 6510

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-15
1 ລາງວັນ 2648
2 ລາງວັນ 8003
3 ລາງວັນ 8192
Starter ລາງວັນ 4018 | 6102 | 1433 | 3342 | 4674 | 5691 | 2750 | 3569 | 8836 | 5905
Consolation ລາງວັນ 2329 | 5372 | 5231 | 6375 | 4872 | 8611 | 2826 | 7687 | 4357 | 5907

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-14
1 ລາງວັນ 9672
2 ລາງວັນ 8433
3 ລາງວັນ 7304
Starter ລາງວັນ 3754 | 4596 | 3059 | 6381 | 6034 | 9929 | 7488 | 5590 | 1377 | 1595
Consolation ລາງວັນ 1997 | 7761 | 7233 | 6439 | 1995 | 6939 | 1028 | 6705 | 8128 | 5223

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-13
1 ລາງວັນ 0364
2 ລາງວັນ 8718
3 ລາງວັນ 4537
Starter ລາງວັນ 4746 | 5688 | 6166 | 9506 | 7275 | 3156 | 8874 | 5291 | 6990 | 1563
Consolation ລາງວັນ 7073 | 4432 | 7188 | 5416 | 5141 | 7660 | 1044 | 2212 | 7498 | 5645

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-12
1 ລາງວັນ 3926
2 ລາງວັນ 5980
3 ລາງວັນ 5938
Starter ລາງວັນ 8191 | 1096 | 9843 | 1011 | 4140 | 4463 | 7225 | 4402 | 4019 | 4852
Consolation ລາງວັນ 5398 | 8885 | 7309 | 4014 | 4446 | 1392 | 2013 | 4479 | 1548 | 1293

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-11
1 ລາງວັນ 5218
2 ລາງວັນ 5875
3 ລາງວັນ 8827
Starter ລາງວັນ 5016 | 1698 | 9097 | 9106 | 2833 | 2493 | 4472 | 2103 | 5379 | 8185
Consolation ລາງວັນ 2074 | 7862 | 4336 | 2555 | 9025 | 9944 | 2868 | 6216 | 5309 | 1769

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-10
1 ລາງວັນ 2190
2 ລາງວັນ 4985
3 ລາງວັນ 3050
Starter ລາງວັນ 6801 | 8317 | 3813 | 9001 | 8564 | 5639 | 6694 | 8793 | 6252 | 9923
Consolation ລາງວັນ 2868 | 1465 | 5678 | 4159 | 6030 | 1972 | 3495 | 7978 | 9370 | 5355

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-09
1 ລາງວັນ 6551
2 ລາງວັນ 7345
3 ລາງວັນ 6088
Starter ລາງວັນ 9508 | 2281 | 9380 | 2151 | 4227 | 1144 | 2282 | 2189 | 8048 | 1462
Consolation ລາງວັນ 9802 | 5474 | 6259 | 1191 | 3985 | 5313 | 6404 | 4007 | 7731 | 7957

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-08
1 ລາງວັນ 6082
2 ລາງວັນ 6117
3 ລາງວັນ 1476
Starter ລາງວັນ 3622 | 4673 | 4301 | 7347 | 4261 | 3549 | 9101 | 2610 | 7339 | 9014
Consolation ລາງວັນ 9297 | 1017 | 3737 | 6754 | 3429 | 8830 | 4857 | 4759 | 7851 | 1934

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-07
1 ລາງວັນ 4979
2 ລາງວັນ 1514
3 ລາງວັນ 7382
Starter ລາງວັນ 3136 | 4635 | 8004 | 2549 | 6649 | 2946 | 3492 | 3990 | 4896 | 3015
Consolation ລາງວັນ 2034 | 1995 | 3672 | 6753 | 4223 | 7205 | 8170 | 7011 | 8871 | 4143

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-06
1 ລາງວັນ 3155
2 ລາງວັນ 9630
3 ລາງວັນ 7782
Starter ລາງວັນ 1101 | 3749 | 3068 | 4799 | 2972 | 9986 | 3777 | 7007 | 6436 | 8876
Consolation ລາງວັນ 2946 | 5702 | 4556 | 9669 | 5504 | 5780 | 8243 | 9642 | 2131 | 7212

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-05
1 ລາງວັນ 5030
2 ລາງວັນ 8447
3 ລາງວັນ 2421
Starter ລາງວັນ 8652 | 1585 | 1086 | 5773 | 8236 | 1728 | 2405 | 2376 | 5903 | 1397
Consolation ລາງວັນ 6970 | 8741 | 6171 | 9566 | 4569 | 1855 | 6090 | 1047 | 9067 | 3892

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-04
1 ລາງວັນ 2954
2 ລາງວັນ 4101
3 ລາງວັນ 8869
Starter ລາງວັນ 2710 | 6117 | 8207 | 8726 | 6315 | 5298 | 5181 | 3406 | 2681 | 8976
Consolation ລາງວັນ 5914 | 2492 | 7871 | 2789 | 8300 | 4413 | 3405 | 1136 | 2014 | 2175

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-03
1 ລາງວັນ 7521
2 ລາງວັນ 3183
3 ລາງວັນ 1721
Starter ລາງວັນ 2514 | 8489 | 2369 | 2977 | 6354 | 6270 | 8807 | 3075 | 9876 | 5468
Consolation ລາງວັນ 6055 | 4190 | 2082 | 2121 | 4489 | 5208 | 6071 | 9509 | 6315 | 1180

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-02
1 ລາງວັນ 3843
2 ລາງວັນ 1727
3 ລາງວັນ 8805
Starter ລາງວັນ 4810 | 3339 | 4506 | 9141 | 7248 | 6796 | 2019 | 2640 | 2504 | 3545
Consolation ລາງວັນ 5267 | 9461 | 2727 | 9534 | 9855 | 3967 | 1915 | 9619 | 7459 | 9081

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-09-01
1 ລາງວັນ 4652
2 ລາງວັນ 6071
3 ລາງວັນ 2673
Starter ລາງວັນ 6913 | 2390 | 5321 | 1213 | 2877 | 1681 | 8810 | 3040 | 9341 | 8234
Consolation ລາງວັນ 1202 | 8563 | 5186 | 1294 | 6386 | 4366 | 9558 | 3478 | 9823 | 9096

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-08-31
1 ລາງວັນ 9470
2 ລາງວັນ 1592
3 ລາງວັນ 9790
Starter ລາງວັນ 4079 | 6967 | 3465 | 5380 | 4064 | 5991 | 8631 | 8194 | 7616 | 8175
Consolation ລາງວັນ 2480 | 2327 | 5281 | 3567 | 2922 | 5659 | 4321 | 7919 | 3151 | 5429

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-08-30
1 ລາງວັນ 0238
2 ລາງວັນ 1088
3 ລາງວັນ 6048
Starter ລາງວັນ 3752 | 3695 | 5763 | 5669 | 4808 | 2783 | 4519 | 6494 | 3093 | 9925
Consolation ລາງວັນ 6325 | 6894 | 4862 | 3291 | 3863 | 5873 | 7502 | 2236 | 1982 | 1839

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-08-29
1 ລາງວັນ 3541
2 ລາງວັນ 9149
3 ລາງວັນ 5536
Starter ລາງວັນ 5535 | 5664 | 8829 | 1590 | 4213 | 3616 | 9481 | 5385 | 6436 | 3453
Consolation ລາງວັນ 9734 | 4422 | 5545 | 3467 | 1894 | 7557 | 9530 | 1552 | 6113 | 1539

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-08-28
1 ລາງວັນ 1696
2 ລາງວັນ 5047
3 ລາງວັນ 9183
Starter ລາງວັນ 8813 | 4521 | 3809 | 5880 | 5368 | 2929 | 1929 | 5806 | 8046 | 4310
Consolation ລາງວັນ 1899 | 6487 | 6910 | 9420 | 5185 | 3484 | 5574 | 4510 | 8793 | 9431

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ