ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 1 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-25
1 ລາງວັນ 6952
2 ລາງວັນ 4031
3 ລາງວັນ 9207
Starter ລາງວັນ 7014 | 2828 | 3483 | 6699 | 1859 | 2726 | 7057 | 3045 | 6839 | 5525
Consolation ລາງວັນ 2921 | 3490 | 6854 | 1876 | 3414 | 2573 | 3367 | 6297 | 9207 | 3746

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 2 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-24
1 ລາງວັນ 6350
2 ລາງວັນ 4238
3 ລາງວັນ 5474
Starter ລາງວັນ 6814 | 6347 | 8241 | 2370 | 3859 | 8125 | 5556 | 9839 | 7638 | 1691
Consolation ລາງວັນ 7953 | 5898 | 1930 | 6869 | 9723 | 5241 | 6505 | 5713 | 9474 | 1875

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 3 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-23
1 ລາງວັນ 1922
2 ລາງວັນ 6148
3 ລາງວັນ 3760
Starter ລາງວັນ 1924 | 9809 | 7786 | 3651 | 6494 | 7072 | 7457 | 4884 | 3799 | 7417
Consolation ລາງວັນ 8668 | 9792 | 6202 | 9612 | 5294 | 5461 | 5640 | 5882 | 9376 | 7467

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 4 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-22
1 ລາງວັນ 0186
2 ລາງວັນ 4609
3 ລາງວັນ 5313
Starter ລາງວັນ 8921 | 4813 | 9831 | 4879 | 4978 | 3395 | 2999 | 4519 | 4842 | 2182
Consolation ລາງວັນ 7101 | 2492 | 4731 | 2852 | 7878 | 2517 | 3228 | 3767 | 9517 | 4122

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 5 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-21
1 ລາງວັນ 9845
2 ລາງວັນ 3962
3 ລາງວັນ 6976
Starter ລາງວັນ 6323 | 6712 | 9654 | 9159 | 8280 | 4424 | 3079 | 2316 | 2706 | 4730
Consolation ລາງວັນ 1443 | 4813 | 7310 | 8216 | 5573 | 5173 | 2763 | 9364 | 3585 | 3580

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 6 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-20
1 ລາງວັນ 6184
2 ລາງວັນ 8592
3 ລາງວັນ 3885
Starter ລາງວັນ 5992 | 5464 | 6748 | 6870 | 8203 | 5647 | 6034 | 3602 | 1960 | 8739
Consolation ລາງວັນ 8412 | 3057 | 1253 | 5751 | 5207 | 4398 | 8621 | 3358 | 4697 | 3212

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 7 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-19
1 ລາງວັນ 5962
2 ລາງວັນ 3710
3 ລາງວັນ 5441
Starter ລາງວັນ 3999 | 2738 | 7606 | 6206 | 1833 | 4248 | 2291 | 1736 | 5350 | 6419
Consolation ລາງວັນ 4711 | 3374 | 5522 | 9777 | 7566 | 4031 | 1191 | 9990 | 1606 | 1024

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 8 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-18
1 ລາງວັນ 6821
2 ລາງວັນ 3002
3 ລາງວັນ 5064
Starter ລາງວັນ 6205 | 4910 | 4744 | 5996 | 5139 | 3317 | 9877 | 9427 | 6750 | 8801
Consolation ລາງວັນ 5321 | 5140 | 5761 | 1544 | 5746 | 6159 | 1316 | 6107 | 8468 | 5400

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 9 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-17
1 ລາງວັນ 0280
2 ລາງວັນ 5736
3 ລາງວັນ 6463
Starter ລາງວັນ 4436 | 9259 | 9438 | 6669 | 7326 | 2308 | 6333 | 3340 | 7350 | 6974
Consolation ລາງວັນ 3495 | 5464 | 7958 | 3101 | 3744 | 5172 | 6222 | 2242 | 5466 | 7570

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-16
1 ລາງວັນ 3487
2 ລາງວັນ 5133
3 ລາງວັນ 1126
Starter ລາງວັນ 3705 | 7855 | 3718 | 5687 | 4105 | 7543 | 2417 | 9317 | 8803 | 4045
Consolation ລາງວັນ 4076 | 4304 | 4140 | 1228 | 9712 | 5477 | 6953 | 2393 | 7472 | 6815

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-15
1 ລາງວັນ 7315
2 ລາງວັນ 8701
3 ລາງວັນ 7358
Starter ລາງວັນ 3364 | 7460 | 9326 | 1095 | 2965 | 5867 | 2657 | 1188 | 2619 | 3879
Consolation ລາງວັນ 8483 | 5544 | 9906 | 2502 | 6143 | 3838 | 7799 | 7254 | 7924 | 7447

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-14
1 ລາງວັນ 9654
2 ລາງວັນ 1330
3 ລາງວັນ 9136
Starter ລາງວັນ 3086 | 8167 | 7988 | 1911 | 7691 | 6034 | 7859 | 6826 | 8530 | 1537
Consolation ລາງວັນ 2434 | 5254 | 3556 | 5604 | 1297 | 1620 | 3877 | 7396 | 2629 | 5446

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-13
1 ລາງວັນ 4093
2 ລາງວັນ 8151
3 ລາງວັນ 1255
Starter ລາງວັນ 5743 | 7282 | 6525 | 2991 | 8055 | 2318 | 3335 | 1392 | 7861 | 8651
Consolation ລາງວັນ 5591 | 9939 | 5575 | 4210 | 7014 | 8079 | 3919 | 1080 | 2845 | 1164

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-12
1 ລາງວັນ 3252
2 ລາງວັນ 1987
3 ລາງວັນ 2697
Starter ລາງວັນ 9801 | 9640 | 1947 | 1251 | 5510 | 5164 | 7277 | 7473 | 3046 | 8761
Consolation ລາງວັນ 1776 | 7846 | 8093 | 2562 | 6199 | 5072 | 1875 | 7638 | 1492 | 6061

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-11
1 ລາງວັນ 8165
2 ລາງວັນ 3964
3 ລາງວັນ 3524
Starter ລາງວັນ 5894 | 4405 | 1317 | 3625 | 4290 | 4156 | 7013 | 7090 | 3396 | 7355
Consolation ລາງວັນ 4263 | 5062 | 5091 | 7411 | 5894 | 7892 | 6896 | 3264 | 1364 | 6470

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-10
1 ລາງວັນ 0798
2 ລາງວັນ 7269
3 ລາງວັນ 1427
Starter ລາງວັນ 5734 | 5678 | 7403 | 7291 | 8648 | 9429 | 6174 | 7252 | 6763 | 9069
Consolation ລາງວັນ 7645 | 9623 | 3515 | 9573 | 6439 | 5682 | 5900 | 7128 | 5244 | 3584

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-09
1 ລາງວັນ 1724
2 ລາງວັນ 8131
3 ລາງວັນ 1292
Starter ລາງວັນ 4680 | 6458 | 5895 | 6631 | 8998 | 9293 | 9493 | 9522 | 8554 | 2514
Consolation ລາງວັນ 7400 | 2824 | 8651 | 5855 | 6812 | 9961 | 7888 | 5448 | 3982 | 9917

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-08
1 ລາງວັນ 1982
2 ລາງວັນ 7264
3 ລາງວັນ 5134
Starter ລາງວັນ 5256 | 7603 | 7710 | 7489 | 6769 | 9146 | 1231 | 5528 | 4096 | 4662
Consolation ລາງວັນ 4095 | 1547 | 6581 | 3555 | 6734 | 1328 | 1681 | 3248 | 7162 | 7201

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-07
1 ລາງວັນ 9508
2 ລາງວັນ 4125
3 ລາງວັນ 9403
Starter ລາງວັນ 4596 | 4632 | 9509 | 1406 | 1312 | 6068 | 5198 | 4551 | 6669 | 2149
Consolation ລາງວັນ 5724 | 2566 | 3574 | 8761 | 4463 | 5130 | 7509 | 2987 | 2067 | 5399

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-06
1 ລາງວັນ 7960
2 ລາງວັນ 3349
3 ລາງວັນ 5340
Starter ລາງວັນ 8103 | 3223 | 9651 | 7009 | 1259 | 8814 | 4153 | 9567 | 6049 | 6721
Consolation ລາງວັນ 7405 | 3797 | 7997 | 1495 | 3771 | 2373 | 5324 | 3826 | 1080 | 5176

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-05
1 ລາງວັນ 6209
2 ລາງວັນ 2059
3 ລາງວັນ 6356
Starter ລາງວັນ 9678 | 4727 | 7374 | 2489 | 7458 | 5925 | 7587 | 2649 | 1575 | 6682
Consolation ລາງວັນ 7468 | 5049 | 1589 | 4699 | 1739 | 2028 | 2679 | 6677 | 7457 | 1972

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-04
1 ລາງວັນ 2914
2 ລາງວັນ 4700
3 ລາງວັນ 5342
Starter ລາງວັນ 6803 | 6096 | 9938 | 9922 | 6686 | 2482 | 1819 | 6678 | 8595 | 9954
Consolation ລາງວັນ 5594 | 6878 | 9837 | 9426 | 5809 | 2152 | 1710 | 1906 | 5776 | 8733

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-03
1 ລາງວັນ 5870
2 ລາງວັນ 9942
3 ລາງວັນ 9053
Starter ລາງວັນ 5471 | 3574 | 9923 | 5603 | 7163 | 3768 | 4278 | 5763 | 3947 | 3264
Consolation ລາງວັນ 8515 | 6838 | 3512 | 7255 | 5674 | 7220 | 5055 | 2396 | 7586 | 3968

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-02
1 ລາງວັນ 5359
2 ລາງວັນ 6992
3 ລາງວັນ 5486
Starter ລາງວັນ 8355 | 6324 | 8183 | 5149 | 1781 | 6300 | 1648 | 3402 | 7769 | 1915
Consolation ລາງວັນ 8554 | 8204 | 4518 | 8737 | 9129 | 7842 | 3523 | 3751 | 9337 | 4993

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-11-01
1 ລາງວັນ 7196
2 ລາງວັນ 8785
3 ລາງວັນ 1336
Starter ລາງວັນ 4216 | 3140 | 9193 | 4063 | 7827 | 7624 | 8857 | 2637 | 9362 | 9356
Consolation ລາງວັນ 3571 | 5272 | 1706 | 8271 | 8109 | 7942 | 5096 | 3816 | 4463 | 3409

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-31
1 ລາງວັນ 8315
2 ລາງວັນ 4227
3 ລາງວັນ 9733
Starter ລາງວັນ 1011 | 5608 | 5055 | 5175 | 8561 | 8876 | 7268 | 3669 | 9598 | 2649
Consolation ລາງວັນ 4932 | 7188 | 5426 | 9149 | 1275 | 3874 | 3781 | 6796 | 8124 | 1247

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-30
1 ລາງວັນ 8021
2 ລາງວັນ 4384
3 ລາງວັນ 6382
Starter ລາງວັນ 1932 | 4770 | 3615 | 4198 | 8526 | 7731 | 8508 | 9563 | 9364 | 7383
Consolation ລາງວັນ 9763 | 1753 | 8982 | 1946 | 4037 | 6051 | 6647 | 3685 | 2885 | 8124

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-29
1 ລາງວັນ 0346
2 ລາງວັນ 9280
3 ລາງວັນ 5552
Starter ລາງວັນ 6367 | 6186 | 9826 | 3322 | 7658 | 6261 | 5643 | 6582 | 7638 | 7048
Consolation ລາງວັນ 4455 | 4754 | 4706 | 7008 | 6661 | 2376 | 9648 | 1908 | 9289 | 5343

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-28
1 ລາງວັນ 9738
2 ລາງວັນ 2726
3 ລາງວັນ 8263
Starter ລາງວັນ 7681 | 2599 | 1035 | 2476 | 6288 | 3069 | 4337 | 8934 | 3055 | 6868
Consolation ລາງວັນ 6343 | 9457 | 2191 | 7088 | 2556 | 8843 | 5106 | 4816 | 1984 | 5255

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-27
1 ລາງວັນ 1875
2 ລາງວັນ 4437
3 ລາງວັນ 2112
Starter ລາງວັນ 4479 | 9595 | 2822 | 9534 | 8344 | 1314 | 6088 | 4505 | 7113 | 5452
Consolation ລາງວັນ 7526 | 9473 | 5026 | 1571 | 4308 | 4846 | 3038 | 6869 | 5497 | 1339

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ