ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 1 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-19
1 ລາງວັນ 1745
2 ລາງວັນ 8282
3 ລາງວັນ 9164
Starter ລາງວັນ 7201 | 5970 | 2399 | 5792 | 9574 | 5358 | 9354 | 3295 | 7327 | 6279
Consolation ລາງວັນ 9132 | 1968 | 6008 | 1361 | 2852 | 3831 | 4985 | 1014 | 8529 | 3763

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 2 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-18
1 ລາງວັນ 9413
2 ລາງວັນ 6162
3 ລາງວັນ 4163
Starter ລາງວັນ 3175 | 7030 | 3863 | 8679 | 8150 | 2932 | 2347 | 9952 | 2822 | 3687
Consolation ລາງວັນ 6953 | 1209 | 6453 | 3353 | 5214 | 5564 | 9851 | 4003 | 2674 | 8844

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 3 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-17
1 ລາງວັນ 2075
2 ລາງວັນ 4233
3 ລາງວັນ 3044
Starter ລາງວັນ 4350 | 6904 | 1799 | 4326 | 7622 | 4398 | 6740 | 5962 | 2153 | 6525
Consolation ລາງວັນ 4917 | 6264 | 8099 | 3038 | 4988 | 7618 | 4379 | 1857 | 4835 | 8592

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 4 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-16
1 ລາງວັນ 6819
2 ລາງວັນ 3285
3 ລາງວັນ 8702
Starter ລາງວັນ 1951 | 5462 | 2689 | 8587 | 8309 | 8092 | 5367 | 5550 | 9027 | 1905
Consolation ລາງວັນ 1208 | 7493 | 9808 | 6250 | 3117 | 8303 | 4141 | 9370 | 6574 | 6528

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 5 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-15
1 ລາງວັນ 5365
2 ລາງວັນ 8528
3 ລາງວັນ 2770
Starter ລາງວັນ 4077 | 4406 | 7472 | 5652 | 2831 | 4009 | 3562 | 1557 | 2572 | 5495
Consolation ລາງວັນ 9684 | 7424 | 2381 | 5208 | 4026 | 6739 | 5030 | 6820 | 8039 | 3332

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 6 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-14
1 ລາງວັນ 9327
2 ລາງວັນ 3874
3 ລາງວັນ 2786
Starter ລາງວັນ 1091 | 4055 | 2782 | 9255 | 6284 | 8172 | 1631 | 5991 | 2733 | 8832
Consolation ລາງວັນ 8532 | 2049 | 1097 | 2085 | 4689 | 7746 | 6316 | 2940 | 2563 | 6679

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 7 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-13
1 ລາງວັນ 8780
2 ລາງວັນ 9682
3 ລາງວັນ 5980
Starter ລາງວັນ 1681 | 1906 | 7689 | 2463 | 5710 | 7557 | 4531 | 7187 | 2729 | 2792
Consolation ລາງວັນ 7974 | 7912 | 9741 | 7022 | 1874 | 9869 | 3885 | 9930 | 2720 | 5951

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 8 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-12
1 ລາງວັນ 5064
2 ລາງວັນ 2693
3 ລາງວັນ 4765
Starter ລາງວັນ 1839 | 2101 | 4578 | 5385 | 5380 | 6320 | 4517 | 2337 | 4375 | 1355
Consolation ລາງວັນ 8082 | 2673 | 3742 | 1135 | 4976 | 7437 | 7718 | 9209 | 7828 | 6605

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 9 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-11
1 ລາງວັນ 5662
2 ລາງວັນ 2047
3 ລາງວັນ 9344
Starter ລາງວັນ 7795 | 3787 | 5024 | 4947 | 8803 | 6522 | 3580 | 7478 | 7895 | 6514
Consolation ລາງວັນ 5903 | 7147 | 2909 | 2653 | 1198 | 3590 | 8353 | 8686 | 2572 | 4223

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-10
1 ລາງວັນ 3760
2 ລາງວັນ 1501
3 ລາງວັນ 3139
Starter ລາງວັນ 4731 | 5088 | 2511 | 2111 | 6377 | 4298 | 7621 | 3142 | 2931 | 1758
Consolation ລາງວັນ 6634 | 7120 | 7522 | 6899 | 4644 | 1121 | 2041 | 1417 | 1722 | 1528

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-09
1 ລາງວັນ 6324
2 ລາງວັນ 3421
3 ລາງວັນ 9432
Starter ລາງວັນ 9180 | 6850 | 1216 | 4810 | 5000 | 6936 | 9261 | 3385 | 3999 | 7360
Consolation ລາງວັນ 9351 | 3215 | 7219 | 3164 | 7617 | 2446 | 4046 | 7242 | 5829 | 7348

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-08
1 ລາງວັນ 1530
2 ລາງວັນ 2277
3 ລາງວັນ 7668
Starter ລາງວັນ 9844 | 7958 | 9157 | 1181 | 2806 | 7268 | 2250 | 5125 | 6970 | 4749
Consolation ລາງວັນ 2020 | 4849 | 2676 | 7653 | 2146 | 5523 | 1714 | 9206 | 9316 | 2129

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-07
1 ລາງວັນ 0698
2 ລາງວັນ 5161
3 ລາງວັນ 1702
Starter ລາງວັນ 1160 | 5042 | 1896 | 2642 | 3117 | 5501 | 6142 | 1229 | 7538 | 1394
Consolation ລາງວັນ 3321 | 5658 | 5427 | 3568 | 1328 | 8397 | 3316 | 2523 | 3592 | 4571

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-06
1 ລາງວັນ 3185
2 ລາງວັນ 8782
3 ລາງວັນ 9173
Starter ລາງວັນ 5772 | 9724 | 4845 | 9485 | 7573 | 3368 | 6930 | 1372 | 6521 | 2380
Consolation ລາງວັນ 1839 | 2894 | 2376 | 8580 | 1781 | 5354 | 3829 | 9524 | 2301 | 9475

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-05
1 ລາງວັນ 2697
2 ລາງວັນ 4918
3 ລາງວັນ 8217
Starter ລາງວັນ 6545 | 4934 | 8470 | 7025 | 7536 | 4550 | 6281 | 4296 | 8999 | 4251
Consolation ລາງວັນ 5437 | 7814 | 4126 | 1034 | 7781 | 4934 | 2200 | 4815 | 5734 | 5102

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-04
1 ລາງວັນ 8115
2 ລາງວັນ 5354
3 ລາງວັນ 5452
Starter ລາງວັນ 3974 | 3050 | 6012 | 1019 | 2001 | 8345 | 2980 | 1474 | 7841 | 6607
Consolation ລາງວັນ 4547 | 3110 | 9483 | 5523 | 9268 | 1980 | 7136 | 4116 | 4754 | 8120

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-03
1 ລາງວັນ 2047
2 ລາງວັນ 9978
3 ລາງວັນ 8095
Starter ລາງວັນ 6368 | 4169 | 3727 | 4102 | 1487 | 1922 | 4133 | 9618 | 8444 | 8168
Consolation ລາງວັນ 5191 | 9681 | 3055 | 2213 | 8877 | 1789 | 9148 | 2751 | 5018 | 8210

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-02
1 ລາງວັນ 2944
2 ລາງວັນ 7523
3 ລາງວັນ 9049
Starter ລາງວັນ 2164 | 6398 | 4075 | 9369 | 2738 | 3431 | 7818 | 1115 | 7694 | 4550
Consolation ລາງວັນ 8263 | 4709 | 1669 | 4845 | 1938 | 3798 | 4462 | 5728 | 4576 | 6266

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-01-01
1 ລາງວັນ 4580
2 ລາງວັນ 7959
3 ລາງວັນ 6446
Starter ລາງວັນ 3725 | 2788 | 6534 | 6477 | 1455 | 8901 | 5242 | 7518 | 2119 | 8159
Consolation ລາງວັນ 5894 | 6097 | 9687 | 6381 | 8514 | 2881 | 9827 | 2543 | 2027 | 4087

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-12-31
1 ລາງວັນ 4102
2 ລາງວັນ 2979
3 ລາງວັນ 3318
Starter ລາງວັນ 9131 | 9654 | 7978 | 8508 | 4140 | 2390 | 3081 | 2676 | 2481 | 3852
Consolation ລາງວັນ 6407 | 1345 | 3208 | 9188 | 4525 | 9533 | 2596 | 3399 | 3651 | 6781

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-12-30
1 ລາງວັນ 2783
2 ລາງວັນ 1969
3 ລາງວັນ 3090
Starter ລາງວັນ 3352 | 1791 | 2111 | 4096 | 9114 | 4122 | 2050 | 3814 | 4597 | 3896
Consolation ລາງວັນ 7357 | 3482 | 9592 | 1074 | 2279 | 5498 | 5293 | 4093 | 1633 | 5880

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-12-29
1 ລາງວັນ 5693
2 ລາງວັນ 8762
3 ລາງວັນ 1374
Starter ລາງວັນ 5529 | 3293 | 5567 | 2645 | 8125 | 8691 | 1245 | 8477 | 1074 | 5303
Consolation ລາງວັນ 4508 | 3485 | 7057 | 2204 | 4758 | 9020 | 1954 | 7142 | 1985 | 7177

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-12-28
1 ລາງວັນ 0948
2 ລາງວັນ 5965
3 ລາງວັນ 1239
Starter ລາງວັນ 5306 | 6584 | 1330 | 8483 | 7739 | 9447 | 6840 | 9064 | 1571 | 7517
Consolation ລາງວັນ 6424 | 2529 | 4884 | 6592 | 8701 | 2212 | 1883 | 8135 | 5115 | 3468

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-12-27
1 ລາງວັນ 6782
2 ລາງວັນ 1366
3 ລາງວັນ 4312
Starter ລາງວັນ 7247 | 8015 | 9185 | 1985 | 6283 | 6122 | 1656 | 9615 | 1741 | 9701
Consolation ລາງວັນ 3453 | 8627 | 9824 | 8555 | 2477 | 3080 | 1384 | 4240 | 2630 | 3832

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-12-26
1 ລາງວັນ 3694
2 ລາງວັນ 7927
3 ລາງວັນ 4451
Starter ລາງວັນ 9037 | 2405 | 9639 | 9286 | 8565 | 3498 | 9903 | 1811 | 1075 | 2385
Consolation ລາງວັນ 5335 | 8813 | 6784 | 4087 | 9315 | 5878 | 2827 | 1562 | 6477 | 1719

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-12-25
1 ລາງວັນ 4223
2 ລາງວັນ 8268
3 ລາງວັນ 5766
Starter ລາງວັນ 9516 | 8698 | 3127 | 8397 | 2221 | 4583 | 6262 | 9674 | 2558 | 1645
Consolation ລາງວັນ 8315 | 9906 | 9681 | 3356 | 9178 | 3178 | 4335 | 8339 | 6490 | 5816

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-12-24
1 ລາງວັນ 0173
2 ລາງວັນ 3567
3 ລາງວັນ 7677
Starter ລາງວັນ 7666 | 5139 | 8190 | 6659 | 2281 | 5980 | 4456 | 8218 | 2024 | 8870
Consolation ລາງວັນ 6205 | 3505 | 6812 | 9162 | 4530 | 5145 | 3531 | 9632 | 2986 | 9981

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-12-23
1 ລາງວັນ 8865
2 ລາງວັນ 7621
3 ລາງວັນ 7189
Starter ລາງວັນ 4612 | 3548 | 6233 | 7418 | 1987 | 5062 | 9691 | 3884 | 4788 | 5566
Consolation ລາງວັນ 6140 | 9849 | 4228 | 5634 | 1990 | 9038 | 1632 | 6099 | 9147 | 1182

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-12-22
1 ລາງວັນ 3019
2 ລາງວັນ 5053
3 ລາງວັນ 8849
Starter ລາງວັນ 3613 | 3508 | 6537 | 1580 | 9465 | 9457 | 1473 | 9828 | 8838 | 5627
Consolation ລາງວັນ 2200 | 2765 | 4675 | 1594 | 8529 | 6277 | 3294 | 1390 | 1449 | 1192

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-12-21
1 ລາງວັນ 6178
2 ລາງວັນ 5403
3 ລາງວັນ 3494
Starter ລາງວັນ 6225 | 3226 | 8064 | 8219 | 1129 | 4419 | 6972 | 8610 | 2930 | 8210
Consolation ລາງວັນ 1100 | 9202 | 8184 | 9455 | 9111 | 2460 | 6459 | 7731 | 3473 | 1590

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ