ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 1 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-06-13
1 ລາງວັນ 3288
2 ລາງວັນ 3624
3 ລາງວັນ 9193
Starter ລາງວັນ 6712 | 1026 | 1808 | 9069 | 7912 | 7376 | 4468 | 8170 | 5900 | 3243
Consolation ລາງວັນ 6938 | 3616 | 4345 | 1286 | 1134 | 9309 | 8199 | 8136 | 3881 | 3648

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 2 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-06-12
1 ລາງວັນ 7281
2 ລາງວັນ 5253
3 ລາງວັນ 3811
Starter ລາງວັນ 8565 | 6463 | 5008 | 1819 | 2076 | 9528 | 8814 | 6451 | 3211 | 7710
Consolation ລາງວັນ 6141 | 3903 | 5619 | 3882 | 3351 | 5327 | 3686 | 3908 | 4423 | 7356

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 3 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-06-11
1 ລາງວັນ 2369
2 ລາງວັນ 7020
3 ລາງວັນ 3303
Starter ລາງວັນ 7815 | 5865 | 5480 | 4953 | 2467 | 8981 | 3673 | 2785 | 6213 | 2520
Consolation ລາງວັນ 7157 | 7775 | 9147 | 2147 | 8029 | 6456 | 9880 | 6926 | 4456 | 6791

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 4 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-06-10
1 ລາງວັນ 2310
2 ລາງວັນ 7319
3 ລາງວັນ 9838
Starter ລາງວັນ 9933 | 3523 | 9966 | 8079 | 3884 | 8065 | 2718 | 3490 | 5039 | 5360
Consolation ລາງວັນ 6988 | 3245 | 1229 | 7175 | 6774 | 6503 | 5525 | 5412 | 9404 | 5766

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 5 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-06-09
1 ລາງວັນ 3683
2 ລາງວັນ 1676
3 ລາງວັນ 5758
Starter ລາງວັນ 8607 | 4879 | 1513 | 1699 | 9803 | 6583 | 1486 | 5564 | 2652 | 7106
Consolation ລາງວັນ 2233 | 6369 | 9403 | 9355 | 5795 | 1920 | 2323 | 9492 | 7974 | 8564

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 6 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-06-08
1 ລາງວັນ 0229
2 ລາງວັນ 8915
3 ລາງວັນ 7756
Starter ລາງວັນ 4623 | 2471 | 2092 | 9204 | 3873 | 5993 | 6775 | 4377 | 9692 | 7345
Consolation ລາງວັນ 8935 | 3437 | 8622 | 3236 | 2441 | 7588 | 7342 | 7924 | 4401 | 2537

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 7 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-06-07
1 ລາງວັນ 7163
2 ລາງວັນ 5754
3 ລາງວັນ 6299
Starter ລາງວັນ 3727 | 7106 | 6330 | 5588 | 2818 | 3614 | 4360 | 6408 | 4357 | 5367
Consolation ລາງວັນ 2871 | 5176 | 9360 | 2927 | 6139 | 2078 | 2348 | 1894 | 9125 | 4905

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 8 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-06-06
1 ລາງວັນ 2305
2 ລາງວັນ 5180
3 ລາງວັນ 5866
Starter ລາງວັນ 9239 | 4915 | 6939 | 8935 | 9894 | 7760 | 6127 | 8355 | 5112 | 4392
Consolation ລາງວັນ 8967 | 3844 | 1885 | 2883 | 6223 | 2096 | 6184 | 5340 | 5789 | 2718

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 9 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-06-05
1 ລາງວັນ 5776
2 ລາງວັນ 2469
3 ລາງວັນ 5801
Starter ລາງວັນ 4962 | 6132 | 3481 | 7721 | 5172 | 3075 | 8588 | 7281 | 7899 | 7690
Consolation ລາງວັນ 9076 | 7962 | 6215 | 8265 | 7399 | 8616 | 2488 | 8291 | 4141 | 8926

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-06-04
1 ລາງວັນ 8259
2 ລາງວັນ 8059
3 ລາງວັນ 4607
Starter ລາງວັນ 1664 | 1032 | 5807 | 4203 | 6116 | 8318 | 7775 | 8212 | 1541 | 2598
Consolation ລາງວັນ 3566 | 8283 | 8642 | 9469 | 7391 | 8163 | 8717 | 6477 | 5847 | 3556

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-06-03
1 ລາງວັນ 6312
2 ລາງວັນ 1094
3 ລາງວັນ 3733
Starter ລາງວັນ 8713 | 1064 | 2946 | 5802 | 9706 | 1096 | 6443 | 8314 | 4607 | 4714
Consolation ລາງວັນ 9558 | 7819 | 3480 | 1790 | 4617 | 6166 | 9594 | 9548 | 2722 | 7457

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-06-02
1 ລາງວັນ 5240
2 ລາງວັນ 9806
3 ລາງວັນ 8689
Starter ລາງວັນ 1832 | 1510 | 5764 | 9858 | 9200 | 9634 | 1405 | 5940 | 2965 | 9185
Consolation ລາງວັນ 3570 | 6574 | 3780 | 7189 | 4288 | 9633 | 6924 | 8215 | 8498 | 5740

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-06-01
1 ລາງວັນ 2688
2 ລາງວັນ 9531
3 ລາງວັນ 3344
Starter ລາງວັນ 1991 | 6820 | 6747 | 7645 | 6094 | 9438 | 3495 | 9729 | 1547 | 3456
Consolation ລາງວັນ 5291 | 4263 | 8135 | 7883 | 9019 | 5580 | 7758 | 5544 | 8919 | 1124

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-31
1 ລາງວັນ 9267
2 ລາງວັນ 6383
3 ລາງວັນ 9840
Starter ລາງວັນ 7591 | 7635 | 4557 | 8985 | 8217 | 3859 | 2387 | 9136 | 6691 | 3892
Consolation ລາງວັນ 2376 | 6650 | 5097 | 7013 | 7981 | 6243 | 8357 | 3623 | 2291 | 2095

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-30
1 ລາງວັນ 1430
2 ລາງວັນ 6390
3 ລາງວັນ 5791
Starter ລາງວັນ 6735 | 3375 | 5979 | 3411 | 3865 | 4662 | 1763 | 9943 | 7506 | 4652
Consolation ລາງວັນ 4433 | 9236 | 1133 | 6189 | 1337 | 5784 | 3956 | 1789 | 7572 | 5294

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-29
1 ລາງວັນ 5483
2 ລາງວັນ 3626
3 ລາງວັນ 9169
Starter ລາງວັນ 5097 | 5595 | 9949 | 3446 | 7484 | 3907 | 3274 | 5920 | 1456 | 4523
Consolation ລາງວັນ 9489 | 9915 | 3515 | 8985 | 9756 | 2061 | 9263 | 4315 | 7110 | 1093

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-28
1 ລາງວັນ 4193
2 ລາງວັນ 8461
3 ລາງວັນ 4111
Starter ລາງວັນ 5754 | 5823 | 4767 | 6040 | 1602 | 2912 | 4400 | 7297 | 3211 | 8753
Consolation ລາງວັນ 5578 | 7889 | 7180 | 6252 | 9001 | 5694 | 8053 | 1118 | 2695 | 2196

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-27
1 ລາງວັນ 8421
2 ລາງວັນ 5985
3 ລາງວັນ 9730
Starter ລາງວັນ 6067 | 4970 | 3598 | 7826 | 6272 | 9614 | 2175 | 7489 | 8133 | 2210
Consolation ລາງວັນ 8229 | 7552 | 9346 | 4418 | 5599 | 1016 | 2514 | 8498 | 2091 | 4290

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-26
1 ລາງວັນ 1523
2 ລາງວັນ 7065
3 ລາງວັນ 4505
Starter ລາງວັນ 2324 | 7562 | 4287 | 8588 | 5067 | 5807 | 6238 | 5942 | 6626 | 8906
Consolation ລາງວັນ 2002 | 5169 | 6890 | 3626 | 8772 | 4093 | 5583 | 4065 | 4678 | 9983

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-25
1 ລາງວັນ 9075
2 ລາງວັນ 4862
3 ລາງວັນ 8966
Starter ລາງວັນ 2303 | 1112 | 7849 | 2663 | 5938 | 8250 | 4523 | 5701 | 6176 | 4670
Consolation ລາງວັນ 3063 | 4801 | 7957 | 6162 | 9654 | 7597 | 2545 | 2738 | 6585 | 7384

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-24
1 ລາງວັນ 1047
2 ລາງວັນ 5766
3 ລາງວັນ 9426
Starter ລາງວັນ 2990 | 4074 | 8652 | 1069 | 1492 | 9516 | 8601 | 2887 | 4523 | 9677
Consolation ລາງວັນ 7540 | 1038 | 4477 | 8677 | 4911 | 1090 | 7815 | 5094 | 6563 | 9280

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-23
1 ລາງວັນ 0895
2 ລາງວັນ 6564
3 ລາງວັນ 6021
Starter ລາງວັນ 9998 | 6969 | 6774 | 5588 | 5200 | 8140 | 4643 | 3278 | 4360 | 3532
Consolation ລາງວັນ 1251 | 6934 | 6062 | 1955 | 6709 | 2754 | 6243 | 5420 | 9038 | 9563

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-22
1 ລາງວັນ 1252
2 ລາງວັນ 8485
3 ລາງວັນ 4743
Starter ລາງວັນ 7100 | 6772 | 3714 | 5292 | 2301 | 9035 | 7826 | 1946 | 3294 | 1656
Consolation ລາງວັນ 9238 | 4807 | 6829 | 1533 | 3141 | 2990 | 1026 | 1822 | 3048 | 2114

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-21
1 ລາງວັນ 2615
2 ລາງວັນ 6258
3 ລາງວັນ 5244
Starter ລາງວັນ 3929 | 3393 | 6725 | 4679 | 9455 | 6157 | 3879 | 3415 | 6285 | 8450
Consolation ລາງວັນ 3444 | 3719 | 9378 | 8002 | 6039 | 3986 | 6511 | 4726 | 3770 | 9141

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-20
1 ລາງວັນ 1368
2 ລາງວັນ 5326
3 ລາງວັນ 9937
Starter ລາງວັນ 7055 | 8666 | 8511 | 1623 | 5960 | 5137 | 2379 | 1662 | 5323 | 3172
Consolation ລາງວັນ 8910 | 2146 | 6700 | 4295 | 8103 | 1130 | 1263 | 2275 | 7728 | 8660

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-19
1 ລາງວັນ 9620
2 ລາງວັນ 9378
3 ລາງວັນ 1837
Starter ລາງວັນ 7794 | 8725 | 3575 | 8535 | 4439 | 6579 | 4026 | 9921 | 7574 | 8356
Consolation ລາງວັນ 2159 | 8856 | 1285 | 7860 | 9588 | 4868 | 9983 | 3825 | 2400 | 4403

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-18
1 ລາງວັນ 5281
2 ລາງວັນ 1721
3 ລາງວັນ 2932
Starter ລາງວັນ 9264 | 7034 | 9729 | 8396 | 6098 | 4871 | 1441 | 4466 | 7247 | 3151
Consolation ລາງວັນ 9750 | 9204 | 9675 | 6480 | 1462 | 3134 | 7687 | 9182 | 5550 | 3816

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-17
1 ລາງວັນ 8563
2 ລາງວັນ 8388
3 ລາງວັນ 1329
Starter ລາງວັນ 8931 | 7909 | 6766 | 8286 | 9735 | 9363 | 2965 | 5738 | 5641 | 9426
Consolation ລາງວັນ 9584 | 8907 | 1483 | 6699 | 8146 | 6376 | 6164 | 2043 | 2035 | 6146

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-16
1 ລາງວັນ 4029
2 ລາງວັນ 9212
3 ລາງວັນ 2108
Starter ລາງວັນ 9942 | 3718 | 8073 | 3846 | 8485 | 3090 | 2385 | 5090 | 6261 | 1101
Consolation ລາງວັນ 1907 | 8586 | 2836 | 8271 | 8367 | 4976 | 5878 | 7782 | 4558 | 9857

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-05-15
1 ລາງວັນ 1250
2 ລາງວັນ 3963
3 ລາງວັນ 2244
Starter ລາງວັນ 5151 | 4240 | 6629 | 7429 | 7457 | 9406 | 9083 | 8067 | 2274 | 6575
Consolation ລາງວັນ 2917 | 7049 | 1515 | 6628 | 8997 | 7423 | 4133 | 7900 | 2357 | 5701

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ