ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 1 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-15
1 ລາງວັນ 8798
2 ລາງວັນ 3766
3 ລາງວັນ 9680
Starter ລາງວັນ 2086 | 3990 | 2779 | 8489 | 2131 | 9467 | 6209 | 9380 | 9398 | 6847
Consolation ລາງວັນ 7291 | 9366 | 7494 | 5588 | 2182 | 8602 | 9348 | 7224 | 2026 | 2629

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 2 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-14
1 ລາງວັນ 5012
2 ລາງວັນ 5805
3 ລາງວັນ 8324
Starter ລາງວັນ 2151 | 5108 | 7286 | 6385 | 2194 | 8487 | 9689 | 9296 | 8597 | 7348
Consolation ລາງວັນ 1939 | 3845 | 7771 | 3589 | 8535 | 6785 | 1532 | 9535 | 6873 | 3370

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 3 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-13
1 ລາງວັນ 0788
2 ລາງວັນ 7872
3 ລາງວັນ 6581
Starter ລາງວັນ 7781 | 3591 | 6163 | 4944 | 3528 | 3102 | 9918 | 5980 | 2025 | 8280
Consolation ລາງວັນ 6008 | 8549 | 5078 | 7556 | 2870 | 6401 | 9847 | 7493 | 4849 | 5370

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 4 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-12
1 ລາງວັນ 1081
2 ລາງວັນ 6969
3 ລາງວັນ 8895
Starter ລາງວັນ 3015 | 2780 | 2656 | 7243 | 3113 | 4913 | 8932 | 7143 | 7129 | 7111
Consolation ລາງວັນ 6188 | 1670 | 8631 | 8005 | 4430 | 6784 | 5124 | 1538 | 9092 | 1684

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 5 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-11
1 ລາງວັນ 6717
2 ລາງວັນ 2646
3 ລາງວັນ 5994
Starter ລາງວັນ 6027 | 8710 | 2067 | 9922 | 3534 | 3574 | 8748 | 9566 | 1699 | 8449
Consolation ລາງວັນ 7542 | 8859 | 2879 | 5616 | 6293 | 1601 | 6667 | 7865 | 3164 | 2513

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 6 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-10
1 ລາງວັນ 7169
2 ລາງວັນ 1478
3 ລາງວັນ 6306
Starter ລາງວັນ 7079 | 8333 | 7529 | 3936 | 8191 | 6808 | 1832 | 6192 | 8760 | 1941
Consolation ລາງວັນ 9358 | 3669 | 1069 | 4424 | 9247 | 3614 | 1026 | 4201 | 1703 | 1784

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 7 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-09
1 ລາງວັນ 2470
2 ລາງວັນ 8029
3 ລາງວັນ 1815
Starter ລາງວັນ 3060 | 7174 | 1099 | 9447 | 2389 | 3642 | 5917 | 3375 | 8923 | 9156
Consolation ລາງວັນ 4923 | 4947 | 9097 | 7418 | 1977 | 6975 | 6581 | 1696 | 6104 | 6790

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 8 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-08
1 ລາງວັນ 5731
2 ລາງວັນ 6877
3 ລາງວັນ 7159
Starter ລາງວັນ 9034 | 4661 | 5832 | 6173 | 6803 | 5845 | 4049 | 2526 | 6567 | 3206
Consolation ລາງວັນ 8627 | 7927 | 2834 | 3844 | 6537 | 8463 | 6167 | 1339 | 6105 | 5756

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 9 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-07
1 ລາງວັນ 6854
2 ລາງວັນ 3666
3 ລາງວັນ 8804
Starter ລາງວັນ 7574 | 5670 | 9143 | 6373 | 4674 | 8806 | 6724 | 7899 | 7268 | 5473
Consolation ລາງວັນ 1743 | 2052 | 1220 | 3009 | 6308 | 3376 | 1045 | 6283 | 1762 | 2812

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-06
1 ລາງວັນ 0966
2 ລາງວັນ 9461
3 ລາງວັນ 3071
Starter ລາງວັນ 9626 | 4837 | 7547 | 4420 | 8555 | 5474 | 6386 | 4066 | 5904 | 6368
Consolation ລາງວັນ 1329 | 8145 | 9377 | 8941 | 1406 | 7500 | 6526 | 7731 | 6729 | 5239

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-05
1 ລາງວັນ 2618
2 ລາງວັນ 3569
3 ລາງວັນ 9930
Starter ລາງວັນ 3027 | 3321 | 9550 | 4082 | 3161 | 6090 | 7341 | 5500 | 1866 | 1154
Consolation ລາງວັນ 8084 | 4197 | 8347 | 5165 | 7581 | 2301 | 3339 | 7663 | 2956 | 2027

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-04
1 ລາງວັນ 7579
2 ລາງວັນ 1836
3 ລາງວັນ 8756
Starter ລາງວັນ 1934 | 5156 | 2416 | 4311 | 8892 | 7305 | 8224 | 4543 | 6012 | 9034
Consolation ລາງວັນ 4463 | 2872 | 3961 | 8481 | 7728 | 1347 | 7038 | 1873 | 1730 | 2882

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-03
1 ລາງວັນ 3345
2 ລາງວັນ 9588
3 ລາງວັນ 7197
Starter ລາງວັນ 5546 | 2129 | 8508 | 1326 | 8105 | 6724 | 5438 | 3125 | 1453 | 3379
Consolation ລາງວັນ 4981 | 3666 | 1025 | 1659 | 9644 | 9638 | 2893 | 9429 | 2584 | 7776

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-02
1 ລາງວັນ 1402
2 ລາງວັນ 4184
3 ລາງວັນ 1136
Starter ລາງວັນ 3864 | 9310 | 8292 | 9901 | 4933 | 2119 | 8562 | 5957 | 1152 | 4707
Consolation ລາງວັນ 6784 | 3100 | 5888 | 7824 | 6045 | 1886 | 6396 | 1640 | 6495 | 3404

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-12-01
1 ລາງວັນ 9623
2 ລາງວັນ 1575
3 ລາງວັນ 5531
Starter ລາງວັນ 8175 | 1443 | 1991 | 1883 | 6457 | 1986 | 4314 | 5845 | 5334 | 1414
Consolation ລາງວັນ 1282 | 3329 | 3751 | 1529 | 7254 | 2434 | 8949 | 1204 | 3965 | 2805

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-30
1 ລາງວັນ 5649
2 ລາງວັນ 8507
3 ລາງວັນ 4331
Starter ລາງວັນ 6517 | 2404 | 6413 | 4279 | 1653 | 9062 | 9028 | 7774 | 8325 | 7909
Consolation ລາງວັນ 8841 | 2132 | 9563 | 3214 | 6085 | 6998 | 5983 | 3893 | 5506 | 7719

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-29
1 ລາງວັນ 1034
2 ລາງວັນ 8884
3 ລາງວັນ 9403
Starter ລາງວັນ 2068 | 8534 | 5955 | 4088 | 3382 | 6946 | 2648 | 5492 | 8867 | 4396
Consolation ລາງວັນ 4975 | 9511 | 7606 | 3746 | 9518 | 7227 | 7755 | 8405 | 9812 | 1837

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-28
1 ລາງວັນ 9804
2 ລາງວັນ 3394
3 ລາງວັນ 6075
Starter ລາງວັນ 3632 | 7324 | 1961 | 2716 | 7742 | 5352 | 5305 | 6001 | 1196 | 1602
Consolation ລາງວັນ 1093 | 4461 | 9787 | 8055 | 7900 | 3544 | 2566 | 1277 | 2085 | 3069

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-27
1 ລາງວັນ 2585
2 ລາງວັນ 1388
3 ລາງວັນ 5327
Starter ລາງວັນ 3755 | 3151 | 7040 | 1019 | 8552 | 8756 | 6604 | 1856 | 9667 | 3830
Consolation ລາງວັນ 2604 | 2991 | 5798 | 3279 | 8502 | 7685 | 7926 | 7556 | 7395 | 2091

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-26
1 ລາງວັນ 7076
2 ລາງວັນ 7597
3 ລາງວັນ 7420
Starter ລາງວັນ 5213 | 9056 | 2101 | 7384 | 3552 | 4973 | 8944 | 2958 | 3608 | 6247
Consolation ລາງວັນ 1753 | 6879 | 9476 | 7053 | 9266 | 7347 | 1960 | 3814 | 9323 | 4906

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-25
1 ລາງວັນ 4959
2 ລາງວັນ 6122
3 ລາງວັນ 3508
Starter ລາງວັນ 1029 | 5594 | 7263 | 4113 | 2814 | 8760 | 8575 | 5143 | 9344 | 6302
Consolation ລາງວັນ 7273 | 6580 | 9204 | 2833 | 8852 | 5501 | 9072 | 6527 | 7262 | 9063

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-24
1 ລາງວັນ 3481
2 ລາງວັນ 1535
3 ລາງວັນ 1511
Starter ລາງວັນ 2039 | 8641 | 9680 | 9412 | 6707 | 6316 | 2836 | 8893 | 8475 | 4518
Consolation ລາງວັນ 3284 | 7966 | 1065 | 2263 | 1294 | 7935 | 9546 | 7041 | 8448 | 6021

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-23
1 ລາງວັນ 0633
2 ລາງວັນ 5909
3 ລາງວັນ 7220
Starter ລາງວັນ 6482 | 1640 | 7309 | 7583 | 1503 | 9080 | 8403 | 5889 | 9692 | 8968
Consolation ລາງວັນ 7424 | 1240 | 4480 | 9983 | 5444 | 3785 | 8987 | 8810 | 3031 | 4079

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-22
1 ລາງວັນ 5527
2 ລາງວັນ 7235
3 ລາງວັນ 1713
Starter ລາງວັນ 4637 | 6047 | 4579 | 5291 | 9350 | 6962 | 5089 | 9473 | 3002 | 9503
Consolation ລາງວັນ 1515 | 1770 | 5726 | 5240 | 3256 | 1466 | 5458 | 8394 | 1575 | 1236

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-21
1 ລາງວັນ 2942
2 ລາງວັນ 1056
3 ລາງວັນ 6112
Starter ລາງວັນ 2637 | 5351 | 1041 | 3713 | 8986 | 2257 | 2776 | 5680 | 8227 | 5053
Consolation ລາງວັນ 4378 | 2677 | 7029 | 8652 | 6994 | 3707 | 1859 | 3014 | 4107 | 7063

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-20
1 ລາງວັນ 6865
2 ລາງວັນ 9141
3 ລາງວັນ 9113
Starter ລາງວັນ 3106 | 4150 | 4055 | 9226 | 1630 | 1884 | 4055 | 8742 | 7970 | 9245
Consolation ລາງວັນ 9321 | 4210 | 6030 | 2865 | 1365 | 7752 | 3200 | 3288 | 4111 | 7953

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-19
1 ລາງວັນ 4139
2 ລາງວັນ 5532
3 ລາງວັນ 8305
Starter ລາງວັນ 7219 | 4394 | 6532 | 2800 | 5056 | 3338 | 1756 | 2443 | 9318 | 5313
Consolation ລາງວັນ 2990 | 5738 | 3818 | 8627 | 1723 | 4181 | 4344 | 3203 | 2106 | 5600

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-18
1 ລາງວັນ 1740
2 ລາງວັນ 7973
3 ລາງວັນ 9278
Starter ລາງວັນ 4333 | 6326 | 6012 | 8928 | 4987 | 3737 | 6126 | 1558 | 9280 | 2717
Consolation ລາງວັນ 2566 | 2400 | 8925 | 6523 | 4199 | 1786 | 2677 | 6236 | 1063 | 6515

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-17
1 ລາງວັນ 3770
2 ລາງວັນ 6918
3 ລາງວັນ 7660
Starter ລາງວັນ 6259 | 3233 | 9732 | 2839 | 9985 | 9431 | 2250 | 2704 | 3942 | 5537
Consolation ລາງວັນ 7049 | 3723 | 8575 | 6907 | 1428 | 1265 | 4874 | 8051 | 5832 | 9028

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-16
1 ລາງວັນ 9456
2 ລາງວັນ 2577
3 ລາງວັນ 8974
Starter ລາງວັນ 3871 | 2903 | 4319 | 2354 | 1243 | 8287 | 3948 | 3635 | 7305 | 6842
Consolation ລາງວັນ 9815 | 2966 | 2401 | 7278 | 6903 | 9713 | 7596 | 6388 | 7096 | 7075

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ