ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 1 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-24
1 ລາງວັນ 1970
2 ລາງວັນ 9293
3 ລາງວັນ 1118
Starter ລາງວັນ 8765 | 2107 | 5707 | 9579 | 2822 | 9002 | 7920 | 6240 | 8623 | 4711
Consolation ລາງວັນ 5977 | 7052 | 1772 | 5208 | 9603 | 2911 | 3255 | 9178 | 4686 | 2239

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 2 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-23
1 ລາງວັນ 9162
2 ລາງວັນ 3076
3 ລາງວັນ 3006
Starter ລາງວັນ 4627 | 3661 | 2016 | 6547 | 8747 | 5530 | 8062 | 1686 | 7047 | 2755
Consolation ລາງວັນ 7321 | 6669 | 1908 | 8772 | 9501 | 1338 | 6871 | 7771 | 7901 | 2335

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 3 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-22
1 ລາງວັນ 6486
2 ລາງວັນ 8128
3 ລາງວັນ 3239
Starter ລາງວັນ 8725 | 8181 | 9543 | 6577 | 2501 | 5670 | 7640 | 6418 | 8489 | 2699
Consolation ລາງວັນ 4780 | 7581 | 6557 | 9028 | 2922 | 2399 | 2563 | 4909 | 7582 | 6662

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 4 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-21
1 ລາງວັນ 5602
2 ລາງວັນ 3969
3 ລາງວັນ 2114
Starter ລາງວັນ 3022 | 2095 | 2368 | 5036 | 1261 | 5066 | 7267 | 1683 | 7738 | 5660
Consolation ລາງວັນ 6902 | 7436 | 1160 | 7193 | 8556 | 3412 | 7801 | 1746 | 6505 | 6252

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 5 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-20
1 ລາງວັນ 9571
2 ລາງວັນ 8855
3 ລາງວັນ 8575
Starter ລາງວັນ 3798 | 9108 | 1832 | 1590 | 9995 | 7621 | 4973 | 2949 | 9569 | 8980
Consolation ລາງວັນ 9093 | 3499 | 9371 | 6935 | 7808 | 3806 | 8492 | 2871 | 5655 | 4064

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 6 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-19
1 ລາງວັນ 6249
2 ລາງວັນ 1891
3 ລາງວັນ 7232
Starter ລາງວັນ 8428 | 7354 | 6816 | 1323 | 1625 | 9203 | 3884 | 2813 | 5104 | 3058
Consolation ລາງວັນ 3805 | 7948 | 1974 | 1717 | 2231 | 3397 | 1848 | 9230 | 2622 | 1755

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 7 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-18
1 ລາງວັນ 2741
2 ລາງວັນ 2768
3 ລາງວັນ 2522
Starter ລາງວັນ 8131 | 2283 | 2033 | 9309 | 2173 | 5624 | 7132 | 8729 | 2775 | 6736
Consolation ລາງວັນ 8409 | 6161 | 7424 | 2882 | 1706 | 2802 | 7906 | 3280 | 5901 | 5293

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 8 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-17
1 ລາງວັນ 8742
2 ລາງວັນ 3460
3 ລາງວັນ 7847
Starter ລາງວັນ 5102 | 5076 | 1648 | 1685 | 7657 | 7383 | 9061 | 7261 | 9081 | 7021
Consolation ລາງວັນ 2296 | 4372 | 8325 | 7332 | 5872 | 5192 | 8449 | 8299 | 8560 | 9628

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 9 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-16
1 ລາງວັນ 7183
2 ລາງວັນ 2241
3 ລາງວັນ 3533
Starter ລາງວັນ 8532 | 2502 | 5430 | 2794 | 6587 | 2496 | 2264 | 1499 | 1339 | 9154
Consolation ລາງວັນ 1678 | 4757 | 5336 | 8302 | 4555 | 7638 | 5527 | 2298 | 7015 | 4406

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-15
1 ລາງວັນ 7417
2 ລາງວັນ 7631
3 ລາງວັນ 5690
Starter ລາງວັນ 8732 | 9800 | 3817 | 6375 | 2438 | 3198 | 8243 | 5133 | 6540 | 8762
Consolation ລາງວັນ 1147 | 2864 | 8290 | 5549 | 6424 | 1658 | 4595 | 2596 | 4533 | 2425

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-14
1 ລາງວັນ 2097
2 ລາງວັນ 6456
3 ລາງວັນ 5528
Starter ລາງວັນ 4165 | 3131 | 9093 | 1522 | 1609 | 7822 | 8572 | 5791 | 5107 | 2188
Consolation ລາງວັນ 1816 | 1917 | 5170 | 6387 | 2757 | 6600 | 9250 | 1771 | 9757 | 8842

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-13
1 ລາງວັນ 4821
2 ລາງວັນ 5740
3 ລາງວັນ 1049
Starter ລາງວັນ 1605 | 5528 | 1326 | 9063 | 8993 | 4706 | 4073 | 8372 | 6307 | 3843
Consolation ລາງວັນ 8293 | 3180 | 4308 | 1298 | 9782 | 4873 | 4257 | 2747 | 7267 | 8843

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-12
1 ລາງວັນ 9310
2 ລາງວັນ 6833
3 ລາງວັນ 1434
Starter ລາງວັນ 5049 | 9420 | 8403 | 9712 | 5559 | 7790 | 7345 | 5486 | 4472 | 6047
Consolation ລາງວັນ 7181 | 2024 | 4924 | 3937 | 4461 | 1931 | 1352 | 8658 | 4527 | 7586

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-11
1 ລາງວັນ 5381
2 ລາງວັນ 4443
3 ລາງວັນ 1519
Starter ລາງວັນ 8299 | 5585 | 3182 | 4296 | 4391 | 3196 | 4088 | 1737 | 7561 | 8979
Consolation ລາງວັນ 6398 | 9080 | 7388 | 3480 | 5552 | 8799 | 7097 | 9078 | 7037 | 1223

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-10
1 ລາງວັນ 8204
2 ລາງວັນ 7429
3 ລາງວັນ 9189
Starter ລາງວັນ 9921 | 4843 | 2818 | 9029 | 2685 | 3431 | 1310 | 2899 | 4238 | 1319
Consolation ລາງວັນ 9542 | 5858 | 4864 | 9293 | 1020 | 3679 | 5109 | 9118 | 2663 | 7621

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-09
1 ລາງວັນ 0679
2 ລາງວັນ 7036
3 ລາງວັນ 6956
Starter ລາງວັນ 6629 | 6350 | 2475 | 5203 | 5702 | 9298 | 8464 | 7911 | 8143 | 6248
Consolation ລາງວັນ 8993 | 9851 | 5367 | 7242 | 7299 | 5163 | 1409 | 1426 | 2956 | 9342

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-08
1 ລາງວັນ 3252
2 ລາງວັນ 5722
3 ລາງວັນ 7004
Starter ລາງວັນ 6494 | 5888 | 3027 | 7756 | 1143 | 9983 | 8260 | 1827 | 1035 | 3486
Consolation ລາງວັນ 8642 | 4638 | 1267 | 4979 | 3957 | 3500 | 2399 | 8353 | 6001 | 8058

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-07
1 ລາງວັນ 4830
2 ລາງວັນ 6355
3 ລາງວັນ 4364
Starter ລາງວັນ 9584 | 3212 | 4760 | 1384 | 8805 | 4347 | 6983 | 8045 | 1621 | 2771
Consolation ລາງວັນ 4592 | 5944 | 9717 | 1271 | 9911 | 6594 | 8984 | 2699 | 2092 | 8535

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-06
1 ລາງວັນ 7675
2 ລາງວັນ 9020
3 ລາງວັນ 3778
Starter ລາງວັນ 3971 | 8081 | 1265 | 8368 | 1500 | 1036 | 1390 | 1098 | 3052 | 3709
Consolation ລາງວັນ 5947 | 3273 | 4902 | 4178 | 3813 | 2307 | 1528 | 3747 | 7280 | 5384

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-05
1 ລາງວັນ 6509
2 ລາງວັນ 3586
3 ລາງວັນ 5820
Starter ລາງວັນ 5671 | 8024 | 2176 | 4656 | 6977 | 3258 | 6782 | 7754 | 4241 | 9762
Consolation ລາງວັນ 8230 | 6898 | 3756 | 1689 | 5237 | 4994 | 1066 | 2692 | 5118 | 7548

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-04
1 ລາງວັນ 9652
2 ລາງວັນ 4840
3 ລາງວັນ 2462
Starter ລາງວັນ 9953 | 1559 | 1246 | 7859 | 7869 | 5751 | 7049 | 6169 | 8806 | 1440
Consolation ລາງວັນ 3855 | 5509 | 9265 | 6969 | 5625 | 1950 | 1873 | 9364 | 6696 | 4402

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-03
1 ລາງວັນ 3912
2 ລາງວັນ 5725
3 ລາງວັນ 3807
Starter ລາງວັນ 5387 | 6302 | 4060 | 8671 | 5588 | 5968 | 5981 | 8991 | 4383 | 3723
Consolation ລາງວັນ 6188 | 1847 | 4125 | 9741 | 5589 | 6045 | 9966 | 5444 | 5020 | 2704

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-02
1 ລາງວັນ 5739
2 ລາງວັນ 1295
3 ລາງວັນ 3476
Starter ລາງວັນ 9832 | 9653 | 4694 | 9342 | 5933 | 5903 | 6632 | 6437 | 6455 | 4796
Consolation ລາງວັນ 7585 | 2725 | 7502 | 7189 | 5120 | 3699 | 3600 | 2274 | 7346 | 6207

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-05-01
1 ລາງວັນ 8312
2 ລາງວັນ 6559
3 ລາງວັນ 3752
Starter ລາງວັນ 7979 | 6502 | 7129 | 1991 | 1117 | 7409 | 1088 | 7865 | 8674 | 5494
Consolation ລາງວັນ 8664 | 3181 | 6396 | 9306 | 3690 | 9372 | 4065 | 5099 | 1295 | 3708

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-04-30
1 ລາງວັນ 9072
2 ລາງວັນ 6489
3 ລາງວັນ 3932
Starter ລາງວັນ 3275 | 8171 | 6805 | 3095 | 8690 | 4025 | 7492 | 5402 | 4786 | 6178
Consolation ລາງວັນ 3005 | 1227 | 1072 | 3985 | 5446 | 3447 | 1668 | 6454 | 7842 | 7264

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-04-29
1 ລາງວັນ 7490
2 ລາງວັນ 5045
3 ລາງວັນ 7861
Starter ລາງວັນ 7599 | 8133 | 1139 | 3237 | 2269 | 5915 | 6005 | 3024 | 9991 | 1855
Consolation ລາງວັນ 3432 | 9338 | 1080 | 8892 | 7184 | 5354 | 8187 | 2491 | 1559 | 1661

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-04-28
1 ລາງວັນ 1288
2 ລາງວັນ 9280
3 ລາງວັນ 6545
Starter ລາງວັນ 6868 | 6002 | 2186 | 2572 | 9218 | 1662 | 5504 | 9213 | 2429 | 1295
Consolation ລາງວັນ 2096 | 1382 | 3374 | 8380 | 8855 | 9435 | 4770 | 5842 | 6704 | 7838

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-04-27
1 ລາງວັນ 0863
2 ລາງວັນ 8144
3 ລາງວັນ 3535
Starter ລາງວັນ 6936 | 8954 | 4430 | 1791 | 2819 | 2417 | 7290 | 9102 | 3241 | 1297
Consolation ລາງວັນ 9782 | 9709 | 2820 | 8832 | 4192 | 9216 | 6342 | 1065 | 6072 | 3297

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-04-26
1 ລາງວັນ 4508
2 ລາງວັນ 4162
3 ລາງວັນ 6793
Starter ລາງວັນ 6138 | 4218 | 1336 | 3378 | 3148 | 9051 | 9173 | 5806 | 8363 | 4516
Consolation ລາງວັນ 1664 | 2620 | 6384 | 4808 | 2356 | 3215 | 6013 | 7253 | 7824 | 7388

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-04-25
1 ລາງວັນ 5261
2 ລາງວັນ 6352
3 ລາງວັນ 2780
Starter ລາງວັນ 5589 | 8010 | 1727 | 1812 | 6503 | 7619 | 7696 | 5120 | 8856 | 4338
Consolation ລາງວັນ 8408 | 8636 | 6715 | 8731 | 5099 | 3914 | 5552 | 7265 | 6828 | 4608

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ