ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 1 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-22
1 ລາງວັນ 5017
2 ລາງວັນ 4445
3 ລາງວັນ 7944
Starter ລາງວັນ 3102 | 2412 | 9270 | 1038 | 7574 | 3248 | 6556 | 4013 | 9265 | 8483
Consolation ລາງວັນ 5240 | 7683 | 8712 | 5622 | 8957 | 7296 | 6098 | 6359 | 1095 | 7325

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 2 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-21
1 ລາງວັນ 3496
2 ລາງວັນ 7055
3 ລາງວັນ 3514
Starter ລາງວັນ 2789 | 5508 | 7522 | 8922 | 6623 | 7437 | 2317 | 7426 | 2696 | 6924
Consolation ລາງວັນ 5887 | 7465 | 9368 | 5678 | 3815 | 4086 | 2285 | 1234 | 7497 | 2838

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 3 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-20
1 ລາງວັນ 8265
2 ລາງວັນ 2889
3 ລາງວັນ 6243
Starter ລາງວັນ 1220 | 8918 | 3800 | 1605 | 4149 | 8202 | 6476 | 6618 | 9013 | 5113
Consolation ລາງວັນ 5682 | 1889 | 2778 | 6670 | 6658 | 5824 | 8503 | 8878 | 5311 | 6878

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 4 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-19
1 ລາງວັນ 2146
2 ລາງວັນ 9253
3 ລາງວັນ 8219
Starter ລາງວັນ 1398 | 3937 | 8552 | 1598 | 2171 | 1576 | 1907 | 1754 | 1857 | 5600
Consolation ລາງວັນ 9101 | 1165 | 3104 | 8669 | 8965 | 5968 | 6395 | 2600 | 9666 | 7360

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 5 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-18
1 ລາງວັນ 4891
2 ລາງວັນ 7043
3 ລາງວັນ 7450
Starter ລາງວັນ 5719 | 3066 | 4385 | 5379 | 7012 | 1186 | 3732 | 1453 | 9311 | 6779
Consolation ລາງວັນ 3301 | 5707 | 8183 | 3141 | 2931 | 1272 | 7673 | 2484 | 7596 | 6234

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 6 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-17
1 ລາງວັນ 0853
2 ລາງວັນ 9517
3 ລາງວັນ 3762
Starter ລາງວັນ 2007 | 2508 | 9633 | 5242 | 2406 | 6259 | 7703 | 6697 | 8021 | 8151
Consolation ລາງວັນ 4942 | 5906 | 1830 | 8497 | 4941 | 4961 | 4141 | 9844 | 7847 | 1459

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 7 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-16
1 ລາງວັນ 3629
2 ລາງວັນ 7845
3 ລາງວັນ 6380
Starter ລາງວັນ 3672 | 6113 | 2546 | 6698 | 5599 | 8992 | 5199 | 4942 | 2828 | 9665
Consolation ລາງວັນ 7026 | 9242 | 3022 | 5679 | 7334 | 3022 | 5672 | 9233 | 1441 | 6828

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 8 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-15
1 ລາງວັນ 9051
2 ລາງວັນ 4907
3 ລາງວັນ 7867
Starter ລາງວັນ 4030 | 7765 | 4607 | 5427 | 5376 | 8207 | 3962 | 2566 | 1009 | 7187
Consolation ລາງວັນ 6828 | 1299 | 3067 | 8078 | 7536 | 8812 | 4915 | 7030 | 4616 | 9807

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 9 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-14
1 ລາງວັນ 4967
2 ລາງວັນ 8340
3 ລາງວັນ 7768
Starter ລາງວັນ 1199 | 2574 | 9042 | 6606 | 8438 | 2247 | 6701 | 3773 | 9245 | 4323
Consolation ລາງວັນ 4457 | 8071 | 5897 | 9765 | 2740 | 1442 | 7258 | 6421 | 9405 | 8949

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-13
1 ລາງວັນ 6819
2 ລາງວັນ 5320
3 ລາງວັນ 3219
Starter ລາງວັນ 5554 | 3382 | 6345 | 4697 | 6727 | 8401 | 1697 | 5390 | 1515 | 4770
Consolation ລາງວັນ 5269 | 5758 | 2014 | 5929 | 2764 | 1808 | 1841 | 6041 | 5673 | 3245

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-12
1 ລາງວັນ 7543
2 ລາງວັນ 1019
3 ລາງວັນ 9119
Starter ລາງວັນ 8140 | 9920 | 1495 | 9806 | 4452 | 5393 | 8062 | 5604 | 7396 | 2259
Consolation ລາງວັນ 6031 | 3302 | 3459 | 5373 | 4525 | 8927 | 1006 | 1817 | 5139 | 2794

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-11
1 ລາງວັນ 4592
2 ລາງວັນ 1395
3 ລາງວັນ 4808
Starter ລາງວັນ 1508 | 3011 | 6034 | 5353 | 7248 | 7353 | 2757 | 6130 | 5057 | 4941
Consolation ລາງວັນ 7668 | 7048 | 3881 | 7698 | 4879 | 5652 | 4906 | 3933 | 1564 | 5604

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-10
1 ລາງວັນ 8230
2 ລາງວັນ 2725
3 ລາງວັນ 6130
Starter ລາງວັນ 6438 | 8080 | 5180 | 6860 | 4873 | 8450 | 6805 | 4128 | 5317 | 3514
Consolation ລາງວັນ 3842 | 9729 | 2662 | 8551 | 8685 | 7253 | 2679 | 3637 | 5536 | 4734

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-09
1 ລາງວັນ 9713
2 ລາງວັນ 7400
3 ລາງວັນ 5324
Starter ລາງວັນ 6061 | 1823 | 5958 | 7061 | 2057 | 9866 | 1201 | 3095 | 1279 | 2409
Consolation ລາງວັນ 3529 | 7419 | 5303 | 7794 | 3580 | 6879 | 9451 | 4284 | 6010 | 7479

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-08
1 ລາງວັນ 4285
2 ລາງວັນ 9160
3 ລາງວັນ 4955
Starter ລາງວັນ 9030 | 1568 | 3724 | 3438 | 3710 | 2621 | 7137 | 6627 | 8188 | 4621
Consolation ລາງວັນ 4255 | 8767 | 7935 | 1371 | 3413 | 2695 | 1927 | 7963 | 3886 | 5054

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-07
1 ລາງວັນ 6201
2 ລາງວັນ 4470
3 ລາງວັນ 9878
Starter ລາງວັນ 8386 | 7390 | 1653 | 4405 | 3061 | 7190 | 8306 | 4020 | 6668 | 1208
Consolation ລາງວັນ 7465 | 5290 | 2734 | 3789 | 9100 | 5092 | 1113 | 2096 | 7833 | 7274

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-06
1 ລາງວັນ 3127
2 ລາງວັນ 5947
3 ລາງວັນ 3323
Starter ລາງວັນ 2344 | 4424 | 4700 | 3166 | 8537 | 3804 | 5132 | 1405 | 2148 | 6018
Consolation ລາງວັນ 1317 | 3813 | 1097 | 4604 | 7876 | 6503 | 5945 | 2221 | 9746 | 9701

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-05
1 ລາງວັນ 5708
2 ລາງວັນ 6463
3 ລາງວັນ 7300
Starter ລາງວັນ 3552 | 5278 | 3817 | 5543 | 7788 | 5246 | 6668 | 1256 | 1631 | 8354
Consolation ລາງວັນ 3340 | 3453 | 3356 | 1732 | 2270 | 9179 | 6622 | 4732 | 2376 | 7092

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-04
1 ລາງວັນ 7469
2 ລາງວັນ 4212
3 ລາງວັນ 7602
Starter ລາງວັນ 8332 | 5561 | 3607 | 8661 | 9071 | 8624 | 7658 | 6544 | 2821 | 7811
Consolation ລາງວັນ 7894 | 9902 | 2567 | 5536 | 6833 | 1730 | 1742 | 2911 | 5073 | 4729

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-03
1 ລາງວັນ 5638
2 ລາງວັນ 2341
3 ລາງວັນ 2574
Starter ລາງວັນ 8937 | 5771 | 1660 | 9836 | 3835 | 7098 | 6141 | 6552 | 9218 | 5901
Consolation ລາງວັນ 4060 | 6993 | 1358 | 7136 | 7167 | 3893 | 7476 | 3040 | 9990 | 9530

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-02
1 ລາງວັນ 1186
2 ລາງວັນ 8975
3 ລາງວັນ 5618
Starter ລາງວັນ 4706 | 8282 | 3674 | 6155 | 5608 | 4979 | 4278 | 9993 | 4939 | 9585
Consolation ລາງວັນ 1525 | 5413 | 4092 | 6981 | 6446 | 9029 | 3519 | 5491 | 2965 | 2068

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-04-01
1 ລາງວັນ 9421
2 ລາງວັນ 8906
3 ລາງວັນ 6342
Starter ລາງວັນ 6005 | 2280 | 5975 | 6519 | 6697 | 9798 | 5663 | 2443 | 5644 | 7957
Consolation ລາງວັນ 5375 | 8007 | 3608 | 6255 | 6135 | 9603 | 9797 | 7513 | 8801 | 5342

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-03-31
1 ລາງວັນ 8304
2 ລາງວັນ 1142
3 ລາງວັນ 9564
Starter ລາງວັນ 8918 | 5173 | 1665 | 6847 | 4126 | 6877 | 3286 | 8469 | 7285 | 6404
Consolation ລາງວັນ 2487 | 1689 | 3189 | 3601 | 4123 | 4564 | 6972 | 4854 | 7970 | 3017

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-03-30
1 ລາງວັນ 5306
2 ລາງວັນ 5844
3 ລາງວັນ 9629
Starter ລາງວັນ 1204 | 1207 | 8182 | 9367 | 9473 | 5147 | 4687 | 1856 | 4346 | 3996
Consolation ລາງວັນ 6992 | 5431 | 6783 | 6791 | 1218 | 2813 | 4878 | 4510 | 7225 | 5747

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-03-29
1 ລາງວັນ 2963
2 ລາງວັນ 1744
3 ລາງວັນ 1867
Starter ລາງວັນ 5868 | 7832 | 6759 | 7176 | 8246 | 2880 | 6943 | 5888 | 8090 | 5729
Consolation ລາງວັນ 2053 | 9671 | 3152 | 5466 | 3238 | 5180 | 1662 | 7606 | 1543 | 7561

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-03-28
1 ລາງວັນ 4028
2 ລາງວັນ 5987
3 ລາງວັນ 3327
Starter ລາງວັນ 5377 | 5628 | 1090 | 4472 | 4701 | 3424 | 6250 | 3551 | 9632 | 5213
Consolation ລາງວັນ 2361 | 8697 | 3320 | 4435 | 4292 | 9378 | 2137 | 3066 | 5977 | 2806

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-03-27
1 ລາງວັນ 8539
2 ລາງວັນ 8786
3 ລາງວັນ 5887
Starter ລາງວັນ 2213 | 9652 | 9310 | 7557 | 6161 | 2923 | 3931 | 4730 | 6233 | 2614
Consolation ລາງວັນ 9242 | 3920 | 8735 | 4220 | 8112 | 9308 | 1336 | 6916 | 7534 | 5544

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-03-26
1 ລາງວັນ 5096
2 ລາງວັນ 6462
3 ລາງວັນ 2944
Starter ລາງວັນ 6572 | 1570 | 1340 | 8742 | 8592 | 5121 | 3769 | 2069 | 3449 | 5926
Consolation ລາງວັນ 4900 | 8497 | 1751 | 6302 | 8244 | 1337 | 8220 | 2281 | 1992 | 9581

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-03-25
1 ລາງວັນ 7498
2 ລາງວັນ 5409
3 ລາງວັນ 1668
Starter ລາງວັນ 9063 | 4888 | 2037 | 3650 | 7535 | 7597 | 9652 | 4961 | 7153 | 3611
Consolation ລາງວັນ 3794 | 3770 | 8965 | 6620 | 5078 | 6405 | 4402 | 9615 | 3783 | 5181

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-03-24
1 ລາງວັນ 4335
2 ລາງວັນ 6803
3 ລາງວັນ 9644
Starter ລາງວັນ 2921 | 4575 | 6292 | 3582 | 4149 | 9328 | 9940 | 8765 | 3517 | 5171
Consolation ລາງວັນ 4656 | 7203 | 5295 | 8673 | 8767 | 5944 | 1600 | 9375 | 1274 | 2418

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ