ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 1 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-08-01
1 ລາງວັນ 3487
2 ລາງວັນ 6719
3 ລາງວັນ 2995
Starter ລາງວັນ 2347 | 4927 | 7396 | 6448 | 6680 | 5891 | 1361 | 3190 | 8017 | 1832
Consolation ລາງວັນ 6219 | 9304 | 2531 | 5220 | 6457 | 4926 | 1545 | 6007 | 7575 | 3344

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 2 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-31
1 ລາງວັນ 6022
2 ລາງວັນ 3828
3 ລາງວັນ 8940
Starter ລາງວັນ 8063 | 9140 | 4160 | 4901 | 8396 | 4002 | 5521 | 4730 | 4591 | 9661
Consolation ລາງວັນ 4098 | 4790 | 8938 | 6337 | 1379 | 9459 | 9978 | 3421 | 8226 | 9901

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 3 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-30
1 ລາງວັນ 8543
2 ລາງວັນ 4511
3 ລາງວັນ 1102
Starter ລາງວັນ 8431 | 2291 | 6084 | 2585 | 5130 | 2185 | 7446 | 6182 | 2449 | 6279
Consolation ລາງວັນ 1334 | 6905 | 3996 | 9076 | 6058 | 8103 | 2569 | 5129 | 5558 | 3613

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 4 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-29
1 ລາງວັນ 2870
2 ລາງວັນ 4571
3 ລາງວັນ 2001
Starter ລາງວັນ 3179 | 2286 | 2923 | 1459 | 6589 | 6740 | 6132 | 6217 | 9637 | 8346
Consolation ລາງວັນ 4674 | 8704 | 1354 | 3966 | 7330 | 6766 | 4379 | 6601 | 7598 | 5220

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 5 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-28
1 ລາງວັນ 4726
2 ລາງວັນ 9199
3 ລາງວັນ 8250
Starter ລາງວັນ 7466 | 3625 | 6891 | 2218 | 5742 | 3511 | 4470 | 3451 | 8311 | 7975
Consolation ລາງວັນ 4470 | 6957 | 5745 | 5913 | 7445 | 2731 | 5456 | 4931 | 2084 | 3116

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 6 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-27
1 ລາງວັນ 8018
2 ລາງວັນ 8100
3 ລາງວັນ 7851
Starter ລາງວັນ 7172 | 1398 | 8114 | 9159 | 9097 | 6185 | 9195 | 3729 | 9787 | 9747
Consolation ລາງວັນ 9254 | 2880 | 3330 | 1857 | 1864 | 4651 | 8704 | 7645 | 1706 | 3064

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 7 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-26
1 ລາງວັນ 5817
2 ລາງວັນ 9777
3 ລາງວັນ 7784
Starter ລາງວັນ 8993 | 6629 | 9580 | 8072 | 9378 | 6076 | 3234 | 4111 | 7006 | 5770
Consolation ລາງວັນ 9541 | 8341 | 5729 | 1414 | 6127 | 9052 | 3974 | 1276 | 9630 | 9935

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 8 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-25
1 ລາງວັນ 2945
2 ລາງວັນ 1166
3 ລາງວັນ 1083
Starter ລາງວັນ 3496 | 8313 | 4799 | 1941 | 2323 | 2035 | 2036 | 1871 | 4987 | 4593
Consolation ລາງວັນ 9560 | 3624 | 2818 | 4558 | 2064 | 3052 | 5747 | 2829 | 5413 | 1331

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 9 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-24
1 ລາງວັນ 9756
2 ລາງວັນ 1040
3 ລາງວັນ 2325
Starter ລາງວັນ 6704 | 8973 | 3672 | 7313 | 8661 | 4316 | 6083 | 4168 | 8575 | 7240
Consolation ລາງວັນ 1700 | 6658 | 2650 | 8579 | 5268 | 2085 | 4436 | 7363 | 2718 | 7495

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-23
1 ລາງວັນ 3520
2 ລາງວັນ 4111
3 ລາງວັນ 4643
Starter ລາງວັນ 7224 | 5430 | 4509 | 7915 | 9246 | 9772 | 4958 | 2417 | 3256 | 7842
Consolation ລາງວັນ 6423 | 4428 | 3318 | 5673 | 8500 | 1297 | 4942 | 8157 | 7807 | 5570

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-22
1 ລາງວັນ 4327
2 ລາງວັນ 1730
3 ລາງວັນ 7056
Starter ລາງວັນ 1099 | 8820 | 4584 | 3944 | 8979 | 7759 | 1866 | 9840 | 7509 | 9230
Consolation ລາງວັນ 8635 | 6336 | 1393 | 9549 | 4764 | 8028 | 5437 | 1611 | 7926 | 6932

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-21
1 ລາງວັນ 2583
2 ລາງວັນ 1315
3 ລາງວັນ 9062
Starter ລາງວັນ 1673 | 6930 | 8337 | 3048 | 9272 | 2212 | 8243 | 4956 | 8371 | 8560
Consolation ລາງວັນ 5056 | 1009 | 8549 | 6473 | 7435 | 3433 | 8895 | 4822 | 8793 | 8047

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-20
1 ລາງວັນ 9305
2 ລາງວັນ 3739
3 ລາງວັນ 6697
Starter ລາງວັນ 1068 | 2974 | 9274 | 4187 | 2757 | 6303 | 1257 | 3986 | 5629 | 7425
Consolation ລາງວັນ 8017 | 9918 | 1914 | 3920 | 9452 | 5325 | 6830 | 1559 | 4128 | 8124

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-19
1 ລາງວັນ 6852
2 ລາງວັນ 2868
3 ລາງວັນ 7707
Starter ລາງວັນ 8607 | 7025 | 3492 | 1063 | 1283 | 8789 | 9430 | 6520 | 1772 | 2528
Consolation ລາງວັນ 9472 | 3979 | 3254 | 6983 | 5856 | 7265 | 1313 | 6773 | 4783 | 9082

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-18
1 ລາງວັນ 0646
2 ລາງວັນ 8751
3 ລາງວັນ 8018
Starter ລາງວັນ 7574 | 7910 | 6353 | 7368 | 6758 | 1518 | 7708 | 2327 | 3513 | 9617
Consolation ລາງວັນ 5393 | 2416 | 6334 | 2717 | 8606 | 8823 | 1927 | 9268 | 8941 | 5692

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-17
1 ລາງວັນ 7984
2 ລາງວັນ 7112
3 ລາງວັນ 6530
Starter ລາງວັນ 2010 | 4293 | 5307 | 1512 | 1888 | 4637 | 1312 | 2968 | 9841 | 1408
Consolation ລາງວັນ 5261 | 6386 | 5705 | 6612 | 6505 | 4509 | 3386 | 6348 | 8659 | 5935

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-16
1 ລາງວັນ 9422
2 ລາງວັນ 7674
3 ລາງວັນ 9451
Starter ລາງວັນ 5312 | 9694 | 1502 | 1271 | 4568 | 6700 | 4649 | 8489 | 2597 | 4242
Consolation ລາງວັນ 6919 | 4624 | 8279 | 5959 | 1664 | 4761 | 6789 | 5269 | 9865 | 5194

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-15
1 ລາງວັນ 3264
2 ລາງວັນ 5686
3 ລາງວັນ 3921
Starter ລາງວັນ 6041 | 1225 | 1821 | 4593 | 5874 | 4983 | 2749 | 3351 | 5385 | 9506
Consolation ລາງວັນ 8860 | 5494 | 5315 | 1856 | 8700 | 8858 | 1198 | 3974 | 5527 | 8021

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-14
1 ລາງວັນ 3580
2 ລາງວັນ 7151
3 ລາງວັນ 9678
Starter ລາງວັນ 3660 | 3256 | 8824 | 2965 | 6238 | 7223 | 2839 | 6171 | 1815 | 2831
Consolation ລາງວັນ 2983 | 1647 | 4573 | 6853 | 3511 | 1585 | 5115 | 8091 | 6947 | 4500

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-13
1 ລາງວັນ 2436
2 ລາງວັນ 9129
3 ລາງວັນ 2576
Starter ລາງວັນ 6995 | 8207 | 4929 | 8871 | 7373 | 2726 | 8810 | 3929 | 4996 | 9371
Consolation ລາງວັນ 6712 | 7678 | 9866 | 9792 | 8348 | 8369 | 5840 | 5053 | 3679 | 6949

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-12
1 ລາງວັນ 7468
2 ລາງວັນ 1468
3 ລາງວັນ 4707
Starter ລາງວັນ 4751 | 9173 | 6662 | 4477 | 1253 | 2455 | 6670 | 8862 | 1235 | 4290
Consolation ລາງວັນ 8589 | 1394 | 9465 | 5739 | 7770 | 5318 | 6045 | 9135 | 4935 | 5605

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-11
1 ລາງວັນ 8391
2 ລາງວັນ 6367
3 ລາງວັນ 4766
Starter ລາງວັນ 1282 | 4773 | 2949 | 1806 | 4069 | 3469 | 7869 | 3196 | 9673 | 8856
Consolation ລາງວັນ 7283 | 5170 | 9282 | 9070 | 5965 | 3777 | 7742 | 7908 | 8368 | 8592

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-10
1 ລາງວັນ 3023
2 ລາງວັນ 5023
3 ລາງວັນ 4650
Starter ລາງວັນ 9932 | 6411 | 9956 | 7388 | 5460 | 3424 | 7601 | 6975 | 5837 | 5520
Consolation ລາງວັນ 7117 | 1200 | 4189 | 6149 | 4124 | 6252 | 3406 | 2180 | 9459 | 6135

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-09
1 ລາງວັນ 4255
2 ລາງວັນ 2178
3 ລາງວັນ 2081
Starter ລາງວັນ 8784 | 1249 | 8996 | 2011 | 7436 | 1503 | 6119 | 5764 | 7430 | 7281
Consolation ລາງວັນ 8613 | 3266 | 3677 | 9960 | 5504 | 3407 | 7763 | 3127 | 9737 | 1987

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-08
1 ລາງວັນ 1960
2 ລາງວັນ 9426
3 ລາງວັນ 8424
Starter ລາງວັນ 1519 | 6149 | 1606 | 6486 | 2234 | 6566 | 5853 | 5299 | 9872 | 2506
Consolation ລາງວັນ 2629 | 1401 | 6604 | 4176 | 2859 | 7486 | 6020 | 9203 | 5012 | 1841

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-07
1 ລາງວັນ 6734
2 ລາງວັນ 4710
3 ລາງວັນ 3569
Starter ລາງວັນ 2589 | 9731 | 9378 | 5350 | 7074 | 9382 | 9650 | 2683 | 1312 | 9523
Consolation ລາງວັນ 4655 | 4424 | 6455 | 8632 | 9324 | 9884 | 4113 | 6573 | 5442 | 3495

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-06
1 ລາງວັນ 0718
2 ລາງວັນ 6726
3 ລາງວັນ 4863
Starter ລາງວັນ 3569 | 3407 | 7365 | 6049 | 8337 | 6445 | 9270 | 9296 | 5860 | 1236
Consolation ລາງວັນ 9506 | 2042 | 1867 | 8470 | 6319 | 1676 | 1907 | 3118 | 3337 | 9719

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-05
1 ລາງວັນ 2162
2 ລາງວັນ 5220
3 ລາງວັນ 5130
Starter ລາງວັນ 3418 | 4308 | 7170 | 7162 | 1786 | 1543 | 2178 | 2235 | 4488 | 6849
Consolation ລາງວັນ 9368 | 3430 | 4964 | 2619 | 1057 | 5761 | 9206 | 4115 | 7395 | 2311

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-04
1 ລາງວັນ 5431
2 ລາງວັນ 5693
3 ລາງວັນ 1430
Starter ລາງວັນ 3882 | 8837 | 7976 | 5302 | 4981 | 8367 | 4266 | 2534 | 9809 | 7178
Consolation ລາງວັນ 8260 | 8374 | 5887 | 1709 | 9457 | 7731 | 3238 | 1993 | 1006 | 9200

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-07-03
1 ລາງວັນ 6575
2 ລາງວັນ 3860
3 ລາງວັນ 3223
Starter ລາງວັນ 5079 | 4629 | 9938 | 9761 | 1531 | 2007 | 6859 | 3988 | 9408 | 7619
Consolation ລາງວັນ 1351 | 8047 | 8350 | 2052 | 9721 | 4781 | 7863 | 8906 | 6605 | 8956

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ