ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 1 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-17
1 ລາງວັນ 3770
2 ລາງວັນ 6918
3 ລາງວັນ 7660
Starter ລາງວັນ 6259 | 3233 | 9732 | 2839 | 9985 | 9431 | 2250 | 2704 | 3942 | 5537
Consolation ລາງວັນ 7049 | 3723 | 8575 | 6907 | 1428 | 1265 | 4874 | 8051 | 5832 | 9028

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 2 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-16
1 ລາງວັນ 9456
2 ລາງວັນ 2577
3 ລາງວັນ 8974
Starter ລາງວັນ 3871 | 2903 | 4319 | 2354 | 1243 | 8287 | 3948 | 3635 | 7305 | 6842
Consolation ລາງວັນ 9815 | 2966 | 2401 | 7278 | 6903 | 9713 | 7596 | 6388 | 7096 | 7075

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 3 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-15
1 ລາງວັນ 6311
2 ລາງວັນ 6070
3 ລາງວັນ 1139
Starter ລາງວັນ 3836 | 4440 | 2342 | 6771 | 4165 | 3850 | 8564 | 7601 | 1576 | 9426
Consolation ລາງວັນ 1979 | 1974 | 3973 | 4220 | 6673 | 7972 | 4157 | 6033 | 1195 | 1956

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 4 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-14
1 ລາງວັນ 7249
2 ລາງວັນ 6346
3 ລາງວັນ 7471
Starter ລາງວັນ 3064 | 1973 | 8319 | 9984 | 1442 | 2936 | 3042 | 9533 | 7899 | 8462
Consolation ລາງວັນ 6335 | 8600 | 3193 | 4070 | 8453 | 7871 | 9353 | 2339 | 9589 | 2387

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 5 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-13
1 ລາງວັນ 8529
2 ລາງວັນ 7780
3 ລາງວັນ 7909
Starter ລາງວັນ 3810 | 8180 | 6752 | 3769 | 8456 | 2546 | 6897 | 4583 | 2681 | 5172
Consolation ລາງວັນ 9463 | 3898 | 1718 | 7552 | 2546 | 6440 | 3308 | 5720 | 1967 | 7350

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 6 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-12
1 ລາງວັນ 3135
2 ລາງວັນ 1698
3 ລາງວັນ 6610
Starter ລາງວັນ 1023 | 1384 | 7780 | 2719 | 1865 | 1928 | 7666 | 9854 | 9726 | 2142
Consolation ລາງວັນ 6835 | 8042 | 8713 | 5556 | 7999 | 3287 | 8518 | 4288 | 5896 | 1119

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 7 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-11
1 ລາງວັນ 0618
2 ລາງວັນ 6061
3 ລາງວັນ 3731
Starter ລາງວັນ 7666 | 2119 | 1809 | 2234 | 1348 | 6557 | 2866 | 9962 | 6911 | 1743
Consolation ລາງວັນ 3020 | 5815 | 3168 | 3578 | 4184 | 2930 | 4649 | 2157 | 7183 | 2635

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 8 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-10
1 ລາງວັນ 2078
2 ລາງວັນ 1619
3 ລາງວັນ 9796
Starter ລາງວັນ 7448 | 3656 | 6702 | 9924 | 5637 | 5531 | 8599 | 7796 | 9630 | 7683
Consolation ລາງວັນ 7441 | 1754 | 6149 | 3956 | 7178 | 7469 | 5745 | 9759 | 4378 | 3435

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 9 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-09
1 ລາງວັນ 0968
2 ລາງວັນ 7324
3 ລາງວັນ 3320
Starter ລາງວັນ 6735 | 7282 | 1058 | 7750 | 8720 | 1172 | 3458 | 7445 | 4610 | 4721
Consolation ລາງວັນ 6268 | 2420 | 8123 | 8327 | 1654 | 5366 | 4088 | 2394 | 2137 | 4179

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-08
1 ລາງວັນ 7466
2 ລາງວັນ 4410
3 ລາງວັນ 4201
Starter ລາງວັນ 6173 | 4589 | 6944 | 6880 | 7115 | 3631 | 4169 | 1260 | 4508 | 9777
Consolation ລາງວັນ 2543 | 2641 | 2434 | 4411 | 9617 | 5599 | 9909 | 1891 | 1733 | 8005

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-07
1 ລາງວັນ 8012
2 ລາງວັນ 5017
3 ລາງວັນ 5483
Starter ລາງວັນ 1776 | 5775 | 6003 | 7134 | 9579 | 4045 | 3274 | 3389 | 4129 | 2802
Consolation ລາງວັນ 2853 | 1548 | 1399 | 1646 | 9165 | 4211 | 8497 | 7382 | 5723 | 9584

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-06
1 ລາງວັນ 9562
2 ລາງວັນ 4175
3 ລາງວັນ 3695
Starter ລາງວັນ 8583 | 9141 | 8628 | 7517 | 6520 | 7842 | 8172 | 1982 | 2848 | 1052
Consolation ລາງວັນ 6516 | 5351 | 1905 | 6125 | 2661 | 4629 | 3716 | 4738 | 2126 | 8540

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-05
1 ລາງວັນ 1900
2 ລາງວັນ 2562
3 ລາງວັນ 7815
Starter ລາງວັນ 4517 | 2641 | 7781 | 6067 | 4980 | 2238 | 3547 | 3079 | 9229 | 1114
Consolation ລາງວັນ 8899 | 5342 | 4576 | 7774 | 5137 | 4938 | 2799 | 6497 | 4070 | 8767

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-04
1 ລາງວັນ 2879
2 ລາງວັນ 9457
3 ລາງວັນ 2749
Starter ລາງວັນ 7305 | 9046 | 8965 | 1018 | 8548 | 2563 | 6025 | 7178 | 6629 | 9836
Consolation ລາງວັນ 1262 | 4373 | 3055 | 4371 | 7378 | 8261 | 9089 | 9814 | 2824 | 3281

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-03
1 ລາງວັນ 9465
2 ລາງວັນ 3458
3 ລາງວັນ 5399
Starter ລາງວັນ 5061 | 7324 | 5723 | 7250 | 3533 | 1887 | 9763 | 2146 | 7925 | 9504
Consolation ລາງວັນ 4867 | 8061 | 2381 | 9518 | 9054 | 2095 | 1620 | 7054 | 9080 | 1947

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-02
1 ລາງວັນ 7736
2 ລາງວັນ 2289
3 ລາງວັນ 2127
Starter ລາງວັນ 1389 | 9079 | 4517 | 1630 | 3345 | 6772 | 7543 | 7773 | 8270 | 9609
Consolation ລາງວັນ 6897 | 9238 | 7909 | 8043 | 6449 | 7755 | 1080 | 3303 | 3549 | 1552

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-11-01
1 ລາງວັນ 3457
2 ລາງວັນ 6948
3 ລາງວັນ 9326
Starter ລາງວັນ 8623 | 7983 | 9615 | 7326 | 7394 | 6053 | 8148 | 5841 | 3940 | 2899
Consolation ລາງວັນ 2955 | 4950 | 4580 | 4015 | 6627 | 9517 | 8955 | 8404 | 6864 | 4340

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-10-31
1 ລາງວັນ 8245
2 ລາງວັນ 2598
3 ລາງວັນ 7522
Starter ລາງວັນ 8259 | 4537 | 7645 | 5126 | 4582 | 7284 | 3390 | 4011 | 1026 | 7247
Consolation ລາງວັນ 3624 | 2951 | 8167 | 5100 | 5023 | 1771 | 3665 | 5513 | 3162 | 3436

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-10-30
1 ລາງວັນ 5860
2 ລາງວັນ 8304
3 ລາງວັນ 1151
Starter ລາງວັນ 9804 | 5372 | 1612 | 4769 | 8534 | 4942 | 5654 | 4551 | 9248 | 6349
Consolation ລາງວັນ 9863 | 3041 | 7196 | 9354 | 2660 | 3676 | 2197 | 3259 | 5063 | 3736

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-10-29
1 ລາງວັນ 8317
2 ລາງວັນ 8349
3 ລາງວັນ 3927
Starter ລາງວັນ 4773 | 5943 | 8129 | 6741 | 5223 | 2097 | 4159 | 4268 | 2000 | 5334
Consolation ລາງວັນ 2809 | 3167 | 9664 | 5620 | 8438 | 5461 | 5547 | 8240 | 9551 | 1120

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-10-28
1 ລາງວັນ 4673
2 ລາງວັນ 4264
3 ລາງວັນ 5111
Starter ລາງວັນ 1288 | 8005 | 1438 | 5642 | 2106 | 6812 | 7611 | 7078 | 3867 | 4710
Consolation ລາງວັນ 5676 | 7839 | 4668 | 2461 | 7126 | 8965 | 4202 | 1582 | 7012 | 2470

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-10-27
1 ລາງວັນ 7159
2 ລາງວັນ 2755
3 ລາງວັນ 6264
Starter ລາງວັນ 4560 | 7971 | 7933 | 9016 | 1204 | 3254 | 5778 | 7931 | 1017 | 4795
Consolation ລາງວັນ 1345 | 1538 | 8971 | 5844 | 2157 | 9255 | 1245 | 4056 | 9448 | 7583

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-10-26
1 ລາງວັນ 1439
2 ລາງວັນ 2364
3 ລາງວັນ 3748
Starter ລາງວັນ 7688 | 4080 | 9549 | 1237 | 1189 | 5291 | 2415 | 9981 | 9795 | 3721
Consolation ລາງວັນ 1399 | 3876 | 3384 | 3018 | 3645 | 5865 | 3189 | 3481 | 5183 | 4130

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-10-25
1 ລາງວັນ 5501
2 ລາງວັນ 8812
3 ລາງວັນ 2685
Starter ລາງວັນ 2221 | 8453 | 4814 | 1844 | 7950 | 8993 | 6077 | 2515 | 2959 | 2385
Consolation ລາງວັນ 9651 | 5732 | 8305 | 3281 | 7060 | 8103 | 9809 | 7175 | 5599 | 3561

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-10-24
1 ລາງວັນ 6280
2 ລາງວັນ 9571
3 ລາງວັນ 2329
Starter ລາງວັນ 7173 | 2934 | 5176 | 5819 | 5697 | 8799 | 8620 | 8579 | 1858 | 1666
Consolation ລາງວັນ 6687 | 2199 | 4811 | 4384 | 9781 | 3278 | 9961 | 1642 | 3858 | 4853

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-10-23
1 ລາງວັນ 3751
2 ລາງວັນ 4693
3 ລາງວັນ 1876
Starter ລາງວັນ 8278 | 5532 | 9904 | 2598 | 2271 | 5910 | 5902 | 8691 | 8391 | 8168
Consolation ລາງວັນ 9006 | 7959 | 3071 | 7807 | 9730 | 4536 | 4622 | 8467 | 1461 | 3247

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-10-22
1 ລາງວັນ 3022
2 ລາງວັນ
3 ລາງວັນ
Starter ລາງວັນ | | | | | | | | |
Consolation ລາງວັນ | | | | | | | | |

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-10-21
1 ລາງວັນ 2598
2 ລາງວັນ 2362
3 ລາງວັນ 5581
Starter ລາງວັນ 1640 | 3108 | 2416 | 8430 | 5282 | 3437 | 4583 | 1803 | 6300 | 5987
Consolation ລາງວັນ 8941 | 3305 | 4408 | 3299 | 3292 | 2371 | 2841 | 4692 | 9580 | 7636

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-10-20
1 ລາງວັນ 9185
2 ລາງວັນ 2819
3 ລາງວັນ 2494
Starter ລາງວັນ 3189 | 5064 | 9967 | 7614 | 6214 | 6967 | 8538 | 9081 | 1311 | 1010
Consolation ລາງວັນ 7180 | 4876 | 2820 | 9604 | 3851 | 9616 | 8617 | 2891 | 5662 | 1474

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2019-10-19
1 ລາງວັນ 9604
2 ລາງວັນ
3 ລາງວັນ
Starter ລາງວັນ | | | | | | | | |
Consolation ລາງວັນ | | | | | | | | |

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ