ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 1 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-12-08
1 ລາງວັນ 5970
2 ລາງວັນ 2512
3 ລາງວັນ 2827
Starter ລາງວັນ 5278 | 7889 | 4328 | 8519 | 4010 | 4266 | 8365 | 7706 | 4274 | 7415
Consolation ລາງວັນ 8579 | 2319 | 1659 | 4084 | 4772 | 3860 | 7124 | 3370 | 4007 | 7668

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 2 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-12-07
1 ລາງວັນ 4234
2 ລາງວັນ 5079
3 ລາງວັນ 5034
Starter ລາງວັນ 2579 | 4918 | 3579 | 3384 | 4441 | 1984 | 8338 | 5302 | 9568 | 7615
Consolation ລາງວັນ 4938 | 3148 | 9637 | 4204 | 4996 | 4376 | 9817 | 7146 | 4020 | 2524

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 3 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-12-06
1 ລາງວັນ 5098
2 ລາງວັນ 3244
3 ລາງວັນ 4025
Starter ລາງວັນ 9390 | 4968 | 3070 | 7202 | 4083 | 3306 | 5105 | 1348 | 6010 | 7637
Consolation ລາງວັນ 1886 | 3170 | 8459 | 2158 | 5259 | 2572 | 2642 | 8459 | 3289 | 3922

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 4 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-12-05
1 ລາງວັນ 1983
2 ລາງວັນ 5463
3 ລາງວັນ 6996
Starter ລາງວັນ 5458 | 4623 | 2144 | 9745 | 7140 | 8332 | 9559 | 6085 | 6888 | 9055
Consolation ລາງວັນ 3618 | 2019 | 8015 | 8409 | 7658 | 3096 | 9019 | 4054 | 9274 | 9200

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 5 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-12-04
1 ລາງວັນ 7241
2 ລາງວັນ 7555
3 ລາງວັນ 6622
Starter ລາງວັນ 2383 | 2122 | 6312 | 3484 | 8837 | 5775 | 2147 | 4113 | 8459 | 7589
Consolation ລາງວັນ 8353 | 7811 | 9223 | 2562 | 5156 | 9600 | 2892 | 3038 | 3366 | 5889

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 6 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-12-03
1 ລາງວັນ 6939
2 ລາງວັນ 2026
3 ລາງວັນ 7559
Starter ລາງວັນ 7238 | 5669 | 4097 | 9591 | 2379 | 9720 | 1187 | 2062 | 4918 | 8517
Consolation ລາງວັນ 8982 | 4847 | 4971 | 5598 | 9275 | 3592 | 4468 | 3813 | 8578 | 7923

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 7 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-12-02
1 ລາງວັນ 7209
2 ລາງວັນ 7529
3 ລາງວັນ 1162
Starter ລາງວັນ 4770 | 1857 | 4348 | 1080 | 6330 | 3026 | 9306 | 5693 | 4024 | 2713
Consolation ລາງວັນ 3115 | 8058 | 3513 | 1084 | 6037 | 8977 | 4619 | 4705 | 5831 | 2831

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 8 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-12-01
1 ລາງວັນ 0913
2 ລາງວັນ 9735
3 ລາງວັນ 3978
Starter ລາງວັນ 1115 | 9956 | 5669 | 9730 | 1860 | 1572 | 8532 | 8181 | 3459 | 6596
Consolation ລາງວັນ 8933 | 3442 | 7387 | 9679 | 4194 | 3598 | 3905 | 2888 | 8954 | 6538

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 9 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-30
1 ລາງວັນ 5987
2 ລາງວັນ 9732
3 ລາງວັນ 9681
Starter ລາງວັນ 2317 | 5764 | 4915 | 5750 | 8648 | 8336 | 8524 | 3619 | 4987 | 8049
Consolation ລາງວັນ 6142 | 9272 | 4904 | 5753 | 4170 | 1967 | 6973 | 2832 | 2382 | 6226

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-29
1 ລາງວັນ 2197
2 ລາງວັນ 5101
3 ລາງວັນ 2792
Starter ລາງວັນ 2334 | 9948 | 5254 | 8131 | 2924 | 4969 | 8672 | 4707 | 2065 | 8828
Consolation ລາງວັນ 3682 | 2067 | 1686 | 8909 | 8930 | 7267 | 6917 | 2203 | 3613 | 7309

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-28
1 ລາງວັນ 4890
2 ລາງວັນ 7028
3 ລາງວັນ 6833
Starter ລາງວັນ 6215 | 2018 | 5003 | 4542 | 7895 | 1163 | 9931 | 1195 | 9518 | 5345
Consolation ລາງວັນ 3602 | 7255 | 4951 | 5568 | 6546 | 2555 | 6359 | 1545 | 4835 | 2357

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-27
1 ລາງວັນ 8208
2 ລາງວັນ 2011
3 ລາງວັນ 6810
Starter ລາງວັນ 7583 | 4382 | 5338 | 8858 | 8879 | 1794 | 8549 | 8265 | 6008 | 1488
Consolation ລາງວັນ 1452 | 5583 | 9916 | 5437 | 3748 | 7678 | 6387 | 8029 | 6414 | 7117

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-26
1 ລາງວັນ 2471
2 ລາງວັນ 7863
3 ລາງວັນ 3368
Starter ລາງວັນ 8755 | 5617 | 8029 | 2344 | 4571 | 5760 | 4748 | 2342 | 1531 | 4130
Consolation ລາງວັນ 1710 | 7832 | 3697 | 2764 | 7088 | 3217 | 5987 | 5572 | 7513 | 1932

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-25
1 ລາງວັນ 9769
2 ລາງວັນ 8672
3 ລາງວັນ 3443
Starter ລາງວັນ 3999 | 6048 | 1188 | 7856 | 7435 | 7141 | 1883 | 2749 | 8611 | 1552
Consolation ລາງວັນ 2886 | 7886 | 9974 | 7076 | 6111 | 3672 | 9170 | 4374 | 1789 | 3051

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-24
1 ລາງວັນ 1634
2 ລາງວັນ 9460
3 ລາງວັນ 6103
Starter ລາງວັນ 1499 | 6540 | 9005 | 8957 | 1991 | 1498 | 1456 | 3064 | 1580 | 1809
Consolation ລາງວັນ 6844 | 9881 | 6263 | 6666 | 9170 | 8575 | 9518 | 5671 | 6966 | 6846

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-23
1 ລາງວັນ 7483
2 ລາງວັນ 4650
3 ລາງວັນ 9152
Starter ລາງວັນ 4244 | 1386 | 2610 | 2716 | 5545 | 6642 | 5564 | 5007 | 1096 | 4278
Consolation ລາງວັນ 4637 | 7496 | 2498 | 7320 | 8994 | 8843 | 3866 | 4222 | 7790 | 2509

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-22
1 ລາງວັນ 0810
2 ລາງວັນ 8346
3 ລາງວັນ 2303
Starter ລາງວັນ 8566 | 5625 | 6824 | 3663 | 6270 | 5056 | 4442 | 1229 | 1958 | 5952
Consolation ລາງວັນ 8306 | 8713 | 3409 | 7178 | 2196 | 3514 | 2283 | 7236 | 7826 | 9147

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-21
1 ລາງວັນ 5376
2 ລາງວັນ 9554
3 ລາງວັນ 3087
Starter ລາງວັນ 1279 | 9236 | 2368 | 3309 | 6412 | 4937 | 6880 | 1277 | 6119 | 2954
Consolation ລາງວັນ 4818 | 6926 | 3105 | 3077 | 6296 | 6097 | 6694 | 4502 | 3847 | 2786

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-20
1 ລາງວັນ 2786
2 ລາງວັນ 2252
3 ລາງວັນ 5411
Starter ລາງວັນ 5214 | 1778 | 2239 | 2334 | 3167 | 9568 | 5785 | 1954 | 3836 | 3140
Consolation ລາງວັນ 3840 | 5407 | 8578 | 2934 | 9599 | 3162 | 8123 | 7641 | 7219 | 4723

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-19
1 ລາງວັນ 9461
2 ລາງວັນ 7043
3 ລາງວັນ 5620
Starter ລາງວັນ 1028 | 6571 | 4355 | 8793 | 6176 | 4731 | 6995 | 9862 | 2042 | 8402
Consolation ລາງວັນ 3128 | 7130 | 3761 | 6999 | 1883 | 4838 | 7231 | 7213 | 1442 | 1386

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-18
1 ລາງວັນ 6305
2 ລາງວັນ 7118
3 ລາງວັນ 1915
Starter ລາງວັນ 6049 | 2603 | 1037 | 2976 | 1374 | 8705 | 3685 | 2977 | 2632 | 3098
Consolation ລາງວັນ 2851 | 9772 | 7686 | 5457 | 2271 | 8889 | 9043 | 9339 | 1722 | 6028

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-17
1 ລາງວັນ 0278
2 ລາງວັນ 9634
3 ລາງວັນ 3704
Starter ລາງວັນ 5085 | 3902 | 5340 | 7452 | 6075 | 3096 | 6841 | 7508 | 6024 | 7224
Consolation ລາງວັນ 6995 | 6165 | 2721 | 8622 | 5387 | 2026 | 1303 | 9868 | 6020 | 1091

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-16
1 ລາງວັນ 9549
2 ລາງວັນ 9925
3 ລາງວັນ 7811
Starter ລາງວັນ 1323 | 8168 | 1020 | 8852 | 5804 | 7006 | 4520 | 8434 | 5197 | 1661
Consolation ລາງວັນ 7571 | 4382 | 4682 | 7854 | 7100 | 6351 | 6877 | 3271 | 3110 | 7462

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-15
1 ລາງວັນ 8416
2 ລາງວັນ 6258
3 ລາງວັນ 9743
Starter ລາງວັນ 4805 | 8148 | 5880 | 9658 | 8311 | 6021 | 6753 | 4088 | 7688 | 9612
Consolation ລາງວັນ 4589 | 5808 | 7433 | 2067 | 8092 | 9595 | 5410 | 5349 | 8882 | 3933

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-14
1 ລາງວັນ 1732
2 ລາງວັນ 7575
3 ລາງວັນ 2779
Starter ລາງວັນ 6115 | 1509 | 4799 | 3475 | 5245 | 4491 | 1189 | 6803 | 8556 | 3288
Consolation ລາງວັນ 4554 | 4957 | 2199 | 5202 | 6880 | 1816 | 7917 | 7258 | 4671 | 9995

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-13
1 ລາງວັນ 6528
2 ລາງວັນ 4184
3 ລາງວັນ 5971
Starter ລາງວັນ 1072 | 5803 | 1901 | 8102 | 4967 | 4673 | 1360 | 4817 | 3166 | 4519
Consolation ລາງວັນ 6682 | 8292 | 6376 | 4923 | 7546 | 2911 | 7370 | 6933 | 1242 | 6474

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-12
1 ລາງວັນ 4970
2 ລາງວັນ 6700
3 ລາງວັນ 3747
Starter ລາງວັນ 6388 | 9994 | 7638 | 4653 | 9005 | 3612 | 7961 | 9976 | 7046 | 8984
Consolation ລາງວັນ 2905 | 4763 | 3203 | 4493 | 9039 | 4965 | 6142 | 8335 | 4139 | 8832

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-11
1 ລາງວັນ 3127
2 ລາງວັນ 9551
3 ລາງວັນ 7275
Starter ລາງວັນ 6492 | 6415 | 4123 | 1382 | 1193 | 1243 | 6277 | 2986 | 7721 | 8770
Consolation ລາງວັນ 3902 | 5302 | 4795 | 2416 | 7346 | 6723 | 1845 | 1538 | 3926 | 5164

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-10
1 ລາງວັນ 1524
2 ລາງວັນ 9197
3 ລາງວັນ 5805
Starter ລາງວັນ 8051 | 9456 | 5188 | 5686 | 2865 | 5272 | 7240 | 8780 | 9152 | 4243
Consolation ລາງວັນ 4297 | 7914 | 3037 | 1083 | 5342 | 8421 | 4279 | 6528 | 2241 | 2572

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2021-11-09
1 ລາງວັນ 5185
2 ລາງວັນ 2640
3 ລາງວັນ 7458
Starter ລາງວັນ 5420 | 7117 | 2139 | 5711 | 9011 | 1783 | 9005 | 9917 | 2243 | 8195
Consolation ລາງວັນ 3378 | 8815 | 7022 | 4763 | 3741 | 7991 | 8585 | 8082 | 5765 | 9681

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ