ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 1 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-23
1 ລາງວັນ 4195
2 ລາງວັນ 6895
3 ລາງວັນ 1093
Starter ລາງວັນ 2730 | 8956 | 3794 | 7249 | 6459 | 3322 | 9940 | 8347 | 2608 | 7292
Consolation ລາງວັນ 7189 | 6401 | 8481 | 5251 | 8399 | 4634 | 7053 | 6133 | 6748 | 4260

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 2 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-22
1 ລາງວັນ 2564
2 ລາງວັນ 7837
3 ລາງວັນ 9300
Starter ລາງວັນ 2675 | 3045 | 5849 | 3043 | 5346 | 2525 | 8592 | 6696 | 5342 | 6050
Consolation ລາງວັນ 9748 | 1138 | 6261 | 8252 | 1773 | 2006 | 1687 | 7334 | 3647 | 2923

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 3 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-21
1 ລາງວັນ 5430
2 ລາງວັນ 9309
3 ລາງວັນ 9088
Starter ລາງວັນ 8019 | 6945 | 8360 | 3184 | 7858 | 9456 | 2297 | 8737 | 8133 | 4612
Consolation ລາງວັນ 1376 | 8960 | 8283 | 2580 | 5260 | 6608 | 2034 | 2520 | 6223 | 3131

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 4 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-20
1 ລາງວັນ 6342
2 ລາງວັນ 9203
3 ລາງວັນ 3528
Starter ລາງວັນ 4440 | 2031 | 6216 | 2011 | 9506 | 8325 | 3667 | 9803 | 9234 | 5601
Consolation ລາງວັນ 1395 | 6714 | 7007 | 7505 | 9706 | 6174 | 6587 | 1210 | 8912 | 3149

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 5 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-19
1 ລາງວັນ 8156
2 ລາງວັນ 9990
3 ລາງວັນ 3297
Starter ລາງວັນ 9031 | 5342 | 9406 | 8125 | 6607 | 5979 | 5622 | 4195 | 4439 | 9904
Consolation ລາງວັນ 7264 | 4529 | 7750 | 8240 | 5008 | 9621 | 9217 | 3071 | 2673 | 7775

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 6 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-18
1 ລາງວັນ 7534
2 ລາງວັນ 9183
3 ລາງວັນ 9969
Starter ລາງວັນ 8375 | 3114 | 8499 | 5502 | 6404 | 1546 | 9303 | 7275 | 9532 | 7316
Consolation ລາງວັນ 1274 | 3453 | 3122 | 5767 | 5705 | 9923 | 3698 | 8527 | 5636 | 7836

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 7 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-17
1 ລາງວັນ 4006
2 ລາງວັນ 7875
3 ລາງວັນ 2243
Starter ລາງວັນ 2378 | 9770 | 2958 | 5814 | 7556 | 9976 | 4472 | 9783 | 1214 | 9179
Consolation ລາງວັນ 3705 | 8595 | 2984 | 7195 | 9872 | 4944 | 8000 | 5473 | 4346 | 5756

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 8 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-16
1 ລາງວັນ 2387
2 ລາງວັນ 3580
3 ລາງວັນ 6106
Starter ລາງວັນ 3570 | 9650 | 9954 | 2076 | 5826 | 2269 | 6167 | 6809 | 9533 | 9035
Consolation ລາງວັນ 7945 | 2766 | 8859 | 7052 | 7727 | 6128 | 8396 | 7905 | 3906 | 8328

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 9 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-15
1 ລາງວັນ 6612
2 ລາງວັນ 9420
3 ລາງວັນ 7013
Starter ລາງວັນ 9210 | 7213 | 3896 | 3066 | 9420 | 5496 | 5456 | 8349 | 2928 | 9749
Consolation ລາງວັນ 3232 | 5571 | 6166 | 4974 | 2128 | 3699 | 3518 | 8816 | 8396 | 9273

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-14
1 ລາງວັນ 2858
2 ລາງວັນ 3701
3 ລາງວັນ 8451
Starter ລາງວັນ 7968 | 5796 | 8470 | 5030 | 8259 | 5368 | 6853 | 5910 | 1682 | 1227
Consolation ລາງວັນ 4366 | 9478 | 1882 | 5563 | 9297 | 8234 | 5334 | 2689 | 6292 | 1353

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-13
1 ລາງວັນ 3720
2 ລາງວັນ 9182
3 ລາງວັນ 5771
Starter ລາງວັນ 2632 | 6019 | 5824 | 5474 | 9858 | 6873 | 7142 | 4844 | 6904 | 9133
Consolation ລາງວັນ 6383 | 4308 | 8517 | 5961 | 5726 | 6398 | 5457 | 4556 | 3341 | 9116

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-12
1 ລາງວັນ 6782
2 ລາງວັນ 8980
3 ລາງວັນ 3056
Starter ລາງວັນ 6392 | 3130 | 6357 | 5214 | 5898 | 4153 | 7435 | 9048 | 9912 | 5453
Consolation ລາງວັນ 1333 | 3358 | 1880 | 2422 | 9809 | 8040 | 1658 | 6056 | 1931 | 9612

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-11
1 ລາງວັນ 0316
2 ລາງວັນ 6590
3 ລາງວັນ 6144
Starter ລາງວັນ 2309 | 2896 | 6233 | 4449 | 1284 | 1472 | 7286 | 1847 | 8587 | 8687
Consolation ລາງວັນ 1231 | 7970 | 3767 | 2582 | 4597 | 2773 | 9960 | 5809 | 8718 | 3760

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-10
1 ລາງວັນ 5264
2 ລາງວັນ 7985
3 ລາງວັນ 4785
Starter ລາງວັນ 1718 | 7357 | 5550 | 9041 | 3250 | 6602 | 3611 | 5473 | 4572 | 5705
Consolation ລາງວັນ 5319 | 3099 | 2137 | 7873 | 4944 | 2435 | 6408 | 3081 | 3504 | 3141

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-09
1 ລາງວັນ 5044
2 ລາງວັນ 7308
3 ລາງວັນ 4049
Starter ລາງວັນ 6376 | 1209 | 4036 | 9588 | 4735 | 6399 | 9306 | 3991 | 1739 | 1496
Consolation ລາງວັນ 7842 | 6427 | 7558 | 3573 | 2360 | 1538 | 4483 | 4366 | 8188 | 7026

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-08
1 ລາງວັນ 1570
2 ລາງວັນ 4134
3 ລາງວັນ 3601
Starter ລາງວັນ 4742 | 2469 | 6921 | 6512 | 9400 | 5112 | 5643 | 9637 | 2317 | 1956
Consolation ລາງວັນ 5517 | 6967 | 2312 | 9535 | 9489 | 8014 | 8157 | 1362 | 6559 | 3688

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-07
1 ລາງວັນ 2735
2 ລາງວັນ 5810
3 ລາງວັນ 1751
Starter ລາງວັນ 5560 | 7160 | 9994 | 2005 | 6246 | 9590 | 3157 | 7208 | 1198 | 4508
Consolation ລາງວັນ 1601 | 5968 | 9982 | 9946 | 7058 | 9993 | 5133 | 8073 | 2190 | 2876

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-06
1 ລາງວັນ 6421
2 ລາງວັນ 2524
3 ລາງວັນ 7784
Starter ລາງວັນ 8754 | 9243 | 3933 | 3355 | 6550 | 4962 | 2457 | 4880 | 8700 | 5828
Consolation ລາງວັນ 5453 | 1907 | 5881 | 5896 | 8661 | 5780 | 2930 | 1069 | 9070 | 1640

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-05
1 ລາງວັນ 5371
2 ລາງວັນ 2017
3 ລາງວັນ 1622
Starter ລາງວັນ 5348 | 7803 | 2729 | 1056 | 2362 | 3048 | 1945 | 9341 | 7173 | 2470
Consolation ລາງວັນ 4401 | 6432 | 8035 | 6971 | 3257 | 4058 | 7301 | 9078 | 6002 | 5446

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-04
1 ລາງວັນ 1931
2 ລາງວັນ 1256
3 ລາງວັນ 7369
Starter ລາງວັນ 8960 | 4165 | 1930 | 1055 | 4558 | 2026 | 3338 | 5769 | 9979 | 5979
Consolation ລາງວັນ 3811 | 4171 | 4725 | 9511 | 5344 | 3837 | 8868 | 4374 | 7330 | 1807

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-03
1 ລາງວັນ 2658
2 ລາງວັນ 6165
3 ລາງວັນ 3892
Starter ລາງວັນ 4471 | 8389 | 5794 | 1928 | 3654 | 6961 | 4861 | 4720 | 2787 | 5876
Consolation ລາງວັນ 5017 | 5571 | 7241 | 3202 | 5181 | 9265 | 7570 | 5761 | 7765 | 2415

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-02
1 ລາງວັນ 6172
2 ລາງວັນ 4100
3 ລາງວັນ 5697
Starter ລາງວັນ 2057 | 1898 | 9981 | 9410 | 1288 | 7514 | 1049 | 9538 | 7178 | 9390
Consolation ລາງວັນ 2344 | 3852 | 6288 | 7543 | 7380 | 4543 | 3532 | 1831 | 2305 | 3703

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-10-01
1 ລາງວັນ 9434
2 ລາງວັນ 6602
3 ລາງວັນ 5918
Starter ລາງວັນ 5759 | 4315 | 1768 | 7784 | 1662 | 6721 | 5133 | 2603 | 6068 | 4931
Consolation ລາງວັນ 5415 | 6611 | 3784 | 6133 | 3080 | 2872 | 4141 | 7962 | 8597 | 5374

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-09-30
1 ລາງວັນ 0213
2 ລາງວັນ 9145
3 ລາງວັນ 6798
Starter ລາງວັນ 5437 | 9299 | 9481 | 3637 | 6209 | 1207 | 6727 | 2926 | 1387 | 9336
Consolation ລາງວັນ 7699 | 7085 | 2690 | 5424 | 4236 | 9580 | 4539 | 9593 | 5940 | 9445

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-09-29
1 ລາງວັນ 7738
2 ລາງວັນ 1604
3 ລາງວັນ 2176
Starter ລາງວັນ 5114 | 1418 | 9135 | 8725 | 2164 | 9347 | 5511 | 5849 | 8552 | 3691
Consolation ລາງວັນ 2630 | 9844 | 6906 | 7747 | 7004 | 3550 | 8486 | 2132 | 7846 | 4228

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-09-28
1 ລາງວັນ 0843
2 ລາງວັນ 6564
3 ລາງວັນ 1725
Starter ລາງວັນ 6490 | 4407 | 9681 | 7925 | 4975 | 8289 | 6791 | 7340 | 8294 | 1315
Consolation ລາງວັນ 5415 | 7738 | 7009 | 1598 | 2314 | 8759 | 7930 | 5401 | 6357 | 3415

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-09-27
1 ລາງວັນ 3648
2 ລາງວັນ 6160
3 ລາງວັນ 1301
Starter ລາງວັນ 1921 | 4452 | 2374 | 4150 | 6225 | 2908 | 3159 | 7098 | 3376 | 3990
Consolation ລາງວັນ 3405 | 2083 | 3710 | 5885 | 4300 | 7696 | 2031 | 5961 | 2954 | 8359

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-09-26
1 ລາງວັນ 5124
2 ລາງວັນ 7605
3 ລາງວັນ 6417
Starter ລາງວັນ 4651 | 1716 | 5077 | 2019 | 4669 | 3884 | 9173 | 2890 | 6028 | 4673
Consolation ລາງວັນ 5994 | 4949 | 7883 | 7415 | 9689 | 5210 | 4054 | 5968 | 2292 | 8806

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-09-25
1 ລາງວັນ 5045
2 ລາງວັນ 8217
3 ລາງວັນ 4303
Starter ລາງວັນ 8099 | 8133 | 9714 | 2544 | 6503 | 9028 | 4620 | 2358 | 6351 | 5320
Consolation ລາງວັນ 3033 | 3648 | 1116 | 5408 | 3374 | 5380 | 7457 | 6894 | 9513 | 6412

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2020-09-24
1 ລາງວັນ 7854
2 ລາງວັນ 6192
3 ລາງວັນ 9873
Starter ລາງວັນ 8840 | 2056 | 6244 | 7294 | 6528 | 1272 | 9036 | 4782 | 1018 | 5965
Consolation ລາງວັນ 6328 | 9145 | 3846 | 5693 | 2530 | 9506 | 6312 | 4869 | 5359 | 1360

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ