ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 1 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-04-10
1 ລາງວັນ 1234
2 ລາງວັນ 9067
3 ລາງວັນ 4036
Starter ລາງວັນ 2087 | 2609 | 7029 | 4104 | 7209 | 9755 | 8724 | 1720 | 3741 | 7171
Consolation ລາງວັນ 4073 | 6810 | 8795 | 3935 | 4652 | 6609 | 6196 | 7804 | 4988 | 2748

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 2 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-04-09
1 ລາງວັນ 4084
2 ລາງວັນ 6060
3 ລາງວັນ 4408
Starter ລາງວັນ 9669 | 8639 | 8245 | 1473 | 8334 | 8736 | 6645 | 1543 | 7455 | 8980
Consolation ລາງວັນ 6519 | 9648 | 3109 | 2143 | 2628 | 7387 | 8024 | 3627 | 3963 | 7560

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 3 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-04-08
1 ລາງວັນ 8355
2 ລາງວັນ 3498
3 ລາງວັນ 1822
Starter ລາງວັນ 6269 | 9754 | 3987 | 7988 | 6313 | 1281 | 5328 | 2834 | 5773 | 3464
Consolation ລາງວັນ 1259 | 4029 | 2434 | 1460 | 1498 | 4632 | 1705 | 7904 | 1452 | 7717

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 4 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-04-07
1 ລາງວັນ 5269
2 ລາງວັນ 2014
3 ລາງວັນ 9700
Starter ລາງວັນ 4994 | 3028 | 7420 | 4201 | 5520 | 2302 | 3688 | 7906 | 4484 | 5741
Consolation ລາງວັນ 6704 | 8474 | 8273 | 7433 | 4964 | 8705 | 2379 | 1839 | 1799 | 9214

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 5 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-04-06
1 ລາງວັນ 8130
2 ລາງວັນ 3649
3 ລາງວັນ 4064
Starter ລາງວັນ 9066 | 2554 | 2675 | 6570 | 4897 | 1128 | 9544 | 8825 | 5317 | 9257
Consolation ລາງວັນ 1556 | 2093 | 8329 | 6921 | 3498 | 3325 | 2839 | 1136 | 8933 | 5175

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 6 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-04-05
1 ລາງວັນ 2735
2 ລາງວັນ 6568
3 ລາງວັນ 1298
Starter ລາງວັນ 9077 | 4720 | 7565 | 3397 | 5361 | 7159 | 5986 | 6366 | 6972 | 3849
Consolation ລາງວັນ 7807 | 2409 | 8991 | 7189 | 5535 | 1739 | 1466 | 5225 | 2633 | 6722

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 7 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-04-04
1 ລາງວັນ 6771
2 ລາງວັນ 7086
3 ລາງວັນ 8028
Starter ລາງວັນ 4736 | 4877 | 6226 | 6438 | 6340 | 2572 | 8017 | 3576 | 2384 | 6425
Consolation ລາງວັນ 3676 | 1462 | 1155 | 5130 | 2170 | 7251 | 5269 | 1593 | 6347 | 8895

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 8 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-04-03
1 ລາງວັນ 2840
2 ລາງວັນ 9923
3 ລາງວັນ 5400
Starter ລາງວັນ 2625 | 6742 | 8495 | 4340 | 5419 | 2775 | 5082 | 1545 | 4584 | 8590
Consolation ລາງວັນ 6197 | 3682 | 9296 | 4593 | 1603 | 1350 | 1517 | 4490 | 7528 | 1612

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 9 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-04-02
1 ລາງວັນ 3968
2 ລາງວັນ 2019
3 ລາງວັນ 7254
Starter ລາງວັນ 7877 | 9682 | 8263 | 7931 | 8702 | 4978 | 3020 | 6752 | 1660 | 2666
Consolation ລາງວັນ 9888 | 2931 | 5295 | 4223 | 3352 | 4104 | 7212 | 8842 | 1571 | 7788

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-04-01
1 ລາງວັນ 8122
2 ລາງວັນ 9356
3 ລາງວັນ 9053
Starter ລາງວັນ 7725 | 5668 | 8742 | 3751 | 1558 | 7090 | 2594 | 6215 | 5498 | 4047
Consolation ລາງວັນ 3125 | 9664 | 8259 | 2742 | 7656 | 1969 | 1625 | 1658 | 3377 | 5152

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-31
1 ລາງວັນ 7549
2 ລາງວັນ 4812
3 ລາງວັນ 3244
Starter ລາງວັນ 8151 | 6087 | 5531 | 1334 | 2831 | 8886 | 5252 | 1312 | 5457 | 7128
Consolation ລາງວັນ 3796 | 3861 | 4093 | 4791 | 2638 | 2771 | 6502 | 1616 | 5156 | 4223

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-30
1 ລາງວັນ 2050
2 ລາງວັນ 4233
3 ລາງວັນ 8765
Starter ລາງວັນ 5269 | 7595 | 3626 | 5017 | 6812 | 9531 | 7000 | 2586 | 1546 | 2555
Consolation ລາງວັນ 7219 | 5124 | 1386 | 4020 | 6338 | 1852 | 6645 | 9342 | 5968 | 4546

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-29
1 ລາງວັນ 9736
2 ລາງວັນ 9379
3 ລາງວັນ 7391
Starter ລາງວັນ 7678 | 6945 | 3182 | 8660 | 4688 | 1232 | 6057 | 9253 | 8374 | 8982
Consolation ລາງວັນ 2247 | 3029 | 6729 | 9119 | 8287 | 6149 | 8728 | 7659 | 3672 | 4537

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-28
1 ລາງວັນ 1954
2 ລາງວັນ
3 ລາງວັນ
Starter ລາງວັນ | | | | | | | | |
Consolation ລາງວັນ | | | | | | | | |

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-27
1 ລາງວັນ 7690
2 ລາງວັນ 6489
3 ລາງວັນ 7236
Starter ລາງວັນ 2668 | 1403 | 3656 | 9464 | 2354 | 1008 | 4612 | 4683 | 1279 | 1444
Consolation ລາງວັນ 9069 | 3020 | 6215 | 3936 | 3722 | 8613 | 9491 | 1129 | 6373 | 1283

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-26
1 ລາງວັນ 0430
2 ລາງວັນ 1604
3 ລາງວັນ 6654
Starter ລາງວັນ 2030 | 6741 | 2883 | 9633 | 8136 | 9263 | 8939 | 9146 | 5432 | 3639
Consolation ລາງວັນ 5051 | 2729 | 4541 | 1638 | 6770 | 8449 | 7197 | 3885 | 5846 | 1872

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-25
1 ລາງວັນ 9623
2 ລາງວັນ 5245
3 ລາງວັນ 1445
Starter ລາງວັນ 1251 | 3711 | 2435 | 4554 | 1633 | 7733 | 1859 | 9278 | 6351 | 1034
Consolation ລາງວັນ 5630 | 9207 | 1549 | 6109 | 7593 | 4425 | 6156 | 6901 | 6002 | 4535

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-24
1 ລາງວັນ 2870
2 ລາງວັນ 6149
3 ລາງວັນ 9232
Starter ລາງວັນ 9451 | 4881 | 2325 | 7546 | 7306 | 3312 | 5304 | 2637 | 8682 | 3207
Consolation ລາງວັນ 1745 | 8010 | 7551 | 4098 | 8371 | 7294 | 1990 | 4557 | 3600 | 1980

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-23
1 ລາງວັນ 6134
2 ລາງວັນ 8029
3 ລາງວັນ 3471
Starter ລາງວັນ 7258 | 5930 | 4172 | 5148 | 8465 | 7403 | 7230 | 5330 | 4836 | 6777
Consolation ລາງວັນ 6053 | 9004 | 5098 | 6186 | 8108 | 7175 | 2588 | 9093 | 9146 | 4239

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-22
1 ລາງວັນ 8346
2 ລາງວັນ 9390
3 ລາງວັນ 2304
Starter ລາງວັນ 5765 | 5123 | 1687 | 8072 | 3167 | 9461 | 4159 | 9191 | 5526 | 4519
Consolation ລາງວັນ 8481 | 5045 | 3121 | 7487 | 8204 | 6570 | 9819 | 5583 | 6395 | 6303

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-21
1 ລາງວັນ 1980
2 ລາງວັນ 5494
3 ລາງວັນ 6514
Starter ລາງວັນ 2887 | 9081 | 3223 | 5348 | 4765 | 5722 | 8609 | 2760 | 5701 | 1722
Consolation ລາງວັນ 4616 | 4394 | 3252 | 3128 | 3145 | 2015 | 1730 | 9109 | 5705 | 1042

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-20
1 ລາງວັນ 2057
2 ລາງວັນ 8144
3 ລາງວັນ 8772
Starter ລາງວັນ 7419 | 8559 | 8304 | 1575 | 2893 | 5995 | 3866 | 8585 | 3068 | 2758
Consolation ລາງວັນ 9894 | 1087 | 6702 | 5840 | 5413 | 8307 | 2716 | 9781 | 6072 | 6381

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-19
1 ລາງວັນ 7412
2 ລາງວັນ 4146
3 ລາງວັນ 9405
Starter ລາງວັນ 6370 | 9093 | 6368 | 8229 | 8381 | 5266 | 9576 | 1596 | 6456 | 2836
Consolation ລາງວັນ 9477 | 4726 | 9348 | 2204 | 4133 | 9185 | 9525 | 7084 | 8007 | 8163

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-18
1 ລາງວັນ 2909
2 ລາງວັນ 5200
3 ລາງວັນ 1720
Starter ລາງວັນ 6091 | 5855 | 3238 | 8781 | 3458 | 5839 | 3524 | 8931 | 1446 | 4733
Consolation ລາງວັນ 7946 | 2627 | 7550 | 3057 | 5637 | 9543 | 2870 | 5864 | 2391 | 8096

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-17
1 ລາງວັນ 7315
2 ລາງວັນ 8059
3 ລາງວັນ 3529
Starter ລາງວັນ 4285 | 8713 | 3650 | 2763 | 8131 | 4454 | 8990 | 2239 | 5890 | 6025
Consolation ລາງວັນ 5887 | 1501 | 7690 | 7567 | 3335 | 3949 | 1490 | 8237 | 2312 | 9934

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-16
1 ລາງວັນ 9424
2 ລາງວັນ 6186
3 ລາງວັນ 6049
Starter ລາງວັນ 3131 | 1876 | 4486 | 1853 | 8543 | 1644 | 3441 | 6649 | 3269 | 8433
Consolation ລາງວັນ 6926 | 2442 | 5446 | 3557 | 1142 | 4238 | 5929 | 3195 | 2981 | 3836

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-15
1 ລາງວັນ 9639
2 ລາງວັນ 4925
3 ລາງວັນ 2693
Starter ລາງວັນ 4855 | 2278 | 6473 | 1594 | 9807 | 2102 | 4144 | 2606 | 8585 | 7894
Consolation ລາງວັນ 8905 | 9333 | 6370 | 2362 | 1342 | 1980 | 5278 | 1257 | 2320 | 3150

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-14
1 ລາງວັນ 9281
2 ລາງວັນ 6038
3 ລາງວັນ 4772
Starter ລາງວັນ 5451 | 8108 | 9103 | 6951 | 6737 | 4253 | 9400 | 3988 | 6633 | 4071
Consolation ລາງວັນ 9606 | 9752 | 6155 | 1385 | 4311 | 4502 | 5779 | 1937 | 4448 | 9020

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-13
1 ລາງວັນ 1260
2 ລາງວັນ 5071
3 ລາງວັນ 9714
Starter ລາງວັນ 5560 | 8638 | 6740 | 8971 | 6151 | 7706 | 5035 | 6043 | 6321 | 5121
Consolation ລາງວັນ 6439 | 1181 | 1582 | 7522 | 4118 | 5109 | 5005 | 9003 | 9763 | 6881

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ


ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 2022-03-12
1 ລາງວັນ 2237
2 ລາງວັນ 2295
3 ລາງວັນ 7992
Starter ລາງວັນ 4634 | 9952 | 5734 | 8958 | 5602 | 7038 | 6439 | 6427 | 8266 | 1123
Consolation ລາງວັນ 1858 | 6512 | 2812 | 8817 | 6724 | 9779 | 4677 | 6916 | 1054 | 1954

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ