ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

ເງື່ອນໄຂຮັບລາງວັນ

ເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ , 2 ໂຕ.

   ເລກ 2 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງີນສົດ 60.000 ກີບ .
   ເລກ 3 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງີນສົດ 500.000 ກີບ.
   ເລກ 4 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງີນສົດ 3.000.000 ກີບ.
ຄໍາເຕືອນ: ກໍານົດຈ່າຍລາງວັນ 10 ວັນ.ນັບແຕ່ມື້ອອກລາງວັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ຖ້າກາຍຖືວ່າສະລະສິດ.ໃບຫວຍທີ່ຖືກລາງວັນຕອ້ງຢູ່ໃນສະພາບເດີມ.
ຕອ້ງບໍ່ມີຮອຍລືບ. ຂີດຂ້າ,ຈີ່ງສາມາດຮັບເອົາລາງວັນໄດ້.